QR Code MTC

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

gPX4OQ.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ ปีการศึกษา2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

g3HFlN.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

gSbfPI.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านรองคมสัน อรรคแสง ร.ก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้โอวาทกับคณะครู บุคลากร นักศึกษา ที่เดินทางไปร่วมโครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ท่านรองคมสัน อรรคแสง ร.ก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้โอวาทกับคณะครู บุคลากร นักศึกษา ที่เดินทางไปร่วมโครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านสว่าง ต.ท่าเมือว อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562

 

Last Updated (Thursday, 17 October 2019 14:56)

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2562 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล

Last Updated (Thursday, 17 October 2019 15:17)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่าน ผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ท่าน ผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เป็นตัวแทนในนาม ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านหนองหวาย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม "โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ท่านผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้เปิด "โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น" โดยีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม อาคาร3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats