QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Last Updated (Friday, 23 December 2016 11:57)

 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัด "โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐" เพื่อให้สมาชิกองค์การวิชาชีพฯ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) 2560


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

Last Updated (Friday, 13 January 2017 13:44)

 

วันครู อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันครู อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม คณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรครูดีเด่น ในวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน ณ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เป็นประธานในพิธี

 

Last Updated (Wednesday, 18 January 2017 08:09)

 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบรบือ

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำตัวแทนคณะครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ทุกภาควิชา เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 

อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


โครงการ "อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมน (Fix it center)
วันที่ 12-23 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดย นายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำคณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ตามโครงการ "อาชีวะบริการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยภาคใต้" ศูนย์ว่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 23 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Last Updated (Tuesday, 17 January 2017 09:52)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats