QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพ รับใช้สังคม ณ โมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีนายดำรงค์เดช  สุริยา เป็นประธานในพิธี

 

 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกันทรวิชัย

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดย นายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำตัวแทนคณะครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ทุกภาควิชา เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

 

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้จัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุภาพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

Last Updated (Thursday, 23 February 2017 16:21)

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Last Updated (Friday, 23 December 2016 11:57)

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กับ Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioners
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัท Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioners ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำรงค์เดช  สุริยา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats