QR Code MTC

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:08)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิดมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:08)

 

ประกาศจากงานแนะแนว

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ด้วยงานแนะแนวฯได้มีการจัดทำระบบติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าไปกรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตาม รหัส คิวอาร์โค้ด เพื่อเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากจบการศึกษา..

QAWOnn.jpg

 

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศ จากงานทะเบียน ทางภาควิชาจะจัดส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์ !!

แจ้งไปยัง ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ ปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้

1. ให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี2562 ส่งที่อยู่ ให้กับทางครูที่ปรึกษาโดยเร็ว

2. ให้ตอบแบบสอบถามทันทีเมื่อท่านได้รับ วุฒิการศึกษาหรือใบประกาศดังกล่าวแล้ว

 

QbT6Je.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการยจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "งานดนตรี ต้านยาเสพติด"


นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการยจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "งานดนตรี ต้านยาเสพติด" โดยมีท่างรองฯ คมสัน อรรคแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Friday, 08 May 2020 13:25)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกาศการเรียนซ้ำ รีเกรด เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกาศการเรียนซ้ำ รีเกรด เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

Read more...

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats