QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ "คุณธรรมนำความรู้" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ "คุณธรรมนำความรู้"
ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ "คุณธรรมนำความรู้" นักเรียน นักศึกษา ปวช.๑ และ ปวส.๑ ที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งการประชุมผู้ปกครองเพื้อชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษาใหม่ โดยมีนายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

Last Updated (Monday, 15 May 2017 08:04)

 

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Last Updated (Tuesday, 18 April 2017 15:34)

 

พิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐"

พิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐"
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หสน.อิสาณบริการ (สาขาตรงข้ามเรือนจำ จ.มหาสารคาม)

วันที่พุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายดำรงค์เดช สุริยาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนช่วงสงกรานต์ และมุ่งส่งเสริมให้ครู นักเรียนนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้นำความรู้และทักษะวิชาชีพในการบริการสังคม จะช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะต่างๆ ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หสน.อิสาณบริการ (สาขาตรงข้ามเรือนจำ จ.มหาสารคาม) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

Last Updated (Tuesday, 18 April 2017 16:28)

 

โครงการสืบสานประเพณีไทย "เทศกาลวันสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการสืบสานประเพณีไทย "เทศกาลวันสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้กำหนดการดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีไทย "เทศกาลวันสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นำโดยนายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Last Updated (Tuesday, 18 April 2017 16:29)

 

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ หลักสูตรซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ ๗๔ ชั่วโมง

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ หลักสูตรซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ ๗๔ ชั่วโมง วันที่ ๑๖-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ หลักสูตรซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ ๗๔ ชั่วโมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบพัฒนาจังหวัดฯ) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โดยมีนายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร

 

โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ


โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ E-learning และ E-book โดยนายดำรงค์เดช สุุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

 

Last Updated (Tuesday, 21 March 2017 10:11)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats