เรื่อง    ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอิสาน

รายวิชา
   ทักษะภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

รหัส 30001101
       

         

 

 

ครูปรียา ไชยสมคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ   ( ค.ศ.3 )

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -