QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น


พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เป็นประธานในพิธี

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมความรู้และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมความรู้และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ กับ บริษัท พี แอนด์ ที โพรเกร็ส อินเตอร์เทรด จำกัด
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมความรู้และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ กับบริษัท พี แอนด์ ที โพรเกร็ส อินเตอร์เทรด จำกัด ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 13 March 2017 16:47)

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะฤดูร้อน Education to Employment : Vocational Boot Camp ครั้งที่ ๑

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะฤดูร้อน Education to Employment : Vocational Boot Camp ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะฤดูร้อน Education to Employment : Vocational Boot Camp ครั้งที่ ๑ มีวุตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มทักษะให้กับผู้ว่างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

 

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)
วันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้รับมอบหมายเป็นสนามสอบจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ซึ่งจะทำการทดสอบทางการศึกษาฯ V-NET สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๓ (ปวช.๓) สอบในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๒ (ปวส.๒) สอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีนายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการทดสอบครั้งนี้

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพ รับใช้สังคม ณ โมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีนายดำรงค์เดช  สุริยา เป็นประธานในพิธี

 

 

ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกันทรวิชัย

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดย นายดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำตัวแทนคณะครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ทุกภาควิชา เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats