QR Code MTC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ V-NET เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ระดับ ปวช. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ระดับ ปวส. สอบวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

Last Updated (Friday, 27 January 2012 10:14)

 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันทดสอบวัดแวววิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ ระดับปวช. และ ระดับปวส. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันทดสอบวัดแวววิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ ระดับปวช. และ ระดับปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
______________________________________________________

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดให้มีการสอบวัดแวววิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ขอเปลี่ยนแปลงวันทดสอบวัดแวววิชาชีพ เป็นวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Last Updated (Friday, 27 January 2012 08:56)

 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการร่วมใจต้านภัยหนาว โดยมี ฯพณฯท่าน บุญรื่น ศรีธเรศ เป็นประธานเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ร่วมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการร่วมใจต้านภัยหนาว
โดยมี ฯพณฯท่าน บุญรื่น ศรีธเรศ เป็นประธานเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

Last Updated (Friday, 20 January 2012 13:21)

 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

กิจกรรมวันครู

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด กีฬาสี งานเลี้ยงสังสรรค์ และมอบใบประกาศให้ครูแสนดี
โดยได้มี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมต่าง
และ นายน้อม สุขศิล อคีตผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบใบประกาศให้กับครูดีเด่นของ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

Last Updated (Friday, 20 January 2012 12:43)

 

๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๗

๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ ณ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๗

โดยมี ประธานและคณะกรรมการดั้งนี้

นายประกอบ เกิดนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ประธานกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
นายสรรเพชร นุศรีอัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายเฉลิม ชุมภูนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายสุทัศน์ สมุทรศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายวิมล วีระโจง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายคำพันธุ์ ศรีเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามที่ใช้ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่

;feature=youtu.be

Last Updated (Friday, 20 January 2012 13:15)

 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
โดยมีการประเมินสองระดับ คือ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
โดยมีนักศึกษาเข้ารับการประเมินดังนี้

ระดับ ปวช. คือ นายปฏิวัติ เหล่าวงษี

ระดับ ปวส. นายอัฐพล ภูเด่นไสย

โดยมี ประธาน และคณะกรรมการ ดังนี้

นายวรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานการประเมินนักศึกษาพระราชทาน
ว่าที่ พ.ต.วาทิต พิมพะนิตย์ ผู้อำยวยการอาชีวศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน
นายสังวร สมบัติ รองผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน
นางจุฬีมาศ ไวยานิกรณ์ รองผู้นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน
นายวิบูลย์ศักดิ์ คุ้มจั่น รองผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน

Last Updated (Friday, 20 January 2012 12:43)

 

โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การทำมุ้งลวด การซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีพของประชาชน

กำหนดพื้นที่ดำเนินงาน
1. อบต.เกิ้ง บ้านท่าประทาย ต.เกิ้ง อ.เมือง ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2555 จำนวน 3 วัน
2. อบต.ลาดพัฒนา ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2555 จำนวน 4 วัน
3. อบต.มะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2555 จำนวน 5 วัน

Last Updated (Thursday, 19 January 2012 15:53)

 

ครูสอนดีเด่น ประจำปี 2554

คุรุสภาได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริม สมรรถนะ และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฎิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตรดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครูผู้สอนดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น" และเกียรติบัตร ประจำปี 2554 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้รับมีจำนวน 7 คน คือ คุณครูณภัทร อิ่มวิทยา คุณครูนพดล กาญจนา คุณครูประวิทย์ อ่างศิลา คุณครูลิดา สินค้า คุณครูเรวดี ภูนิลวาลย์ คุณครูสมภักดิ์ ศุภวัฒน์ และนคุณครูสุชาติ แป้นเมือง ในวันที่ 16 มกราคม 2555

Last Updated (Friday, 20 January 2012 12:45)

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats