QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามาถ ทักษะ และสมรรถนะ  พนักงานราชการ   ตำแหน่งครู  กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

Last Updated (Thursday, 31 May 2012 09:18)

 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียน-โรงงาน โรงงาน-โรงเรียน โดยบริษัท SNC ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียน-โรงงาน โรงงาน-โรงเรียน
หนึ่งความหวังแก้วิกฤตแรงงาน ตั้งรับตลาดเสรีอาเซียน

 

Last Updated (Thursday, 29 March 2012 16:23)

 

กำหนดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและภาคเรียนฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส. ที่มีพื้นฐานความรู้เดิม (ม.6)  หรือ ปวช. ต่างสาขา  เรียนระหว่างวันที่ ๒-๓๐  เมษายน  ปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ปทส. ระหว่างวันที่ ๕-๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ภาคเรียนฤดูร้อน  เรียนระหว่างวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๕ - ๖  เมษายน ๒๕๕๕ 

 

แสดงความยินดีกับคุณครูณภัทร อิ่มวิทยา

เมื่อวันเสาร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  หนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ  ได้จัดมอบประกาศเกียรติคุณ  ให้แก่บุคคลที่ได้ทำงานทดแทนคุณแผ่นดินในด้านการศึกษา  คือ  “ครูชุมชนคนสร้างชาติ”  ประจำปี ๒๕๕๕  โดยได้รับความเมตตาจากหม่อมราชวงศ์สมลาภ  กิตติยากร  เลขานุการในพระองค์  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาธินัดดามาตุ  เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา  กรุงเทพมหานคร มีคุณครูที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้  ได้แก่  นางณภัทร  อิ่มวิทยา  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้.................

Last Updated (Wednesday, 21 March 2012 10:21)

 

กำหนดมอบใบประกาศนียบัตร

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2554  จำนวน  1,070  ราย  ในวันที่  9  มีนาคม  2555  ขอเลื่อนกำหนดการดังกล่าว เป็น  วันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2555 เวลา  07.00 น. - 12.00  น.  ณ  โดมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 05 March 2012 16:54)

 

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบสามสีของกองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

และประดับแถบสามสีของกองลูกเสือวิสามัญ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

Last Updated (Tuesday, 28 February 2012 13:14)

 

ประชุม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 16 กุมพาพันธ์ 2555

ประชุม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2555
บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกับประธานคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2555
ณ. ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 22 February 2012 11:01)

 

กำหนดการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

กำหนดการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามกำหนดการดังนี้

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 08:01)

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats