QR Code MTC

กำหนดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานและภาคเรียนฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส. ที่มีพื้นฐานความรู้เดิม (ม.6)  หรือ ปวช. ต่างสาขา  เรียนระหว่างวันที่ ๒-๓๐  เมษายน  ปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ปทส. ระหว่างวันที่ ๕-๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ภาคเรียนฤดูร้อน  เรียนระหว่างวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๕ - ๖  เมษายน ๒๕๕๕ 

 

แสดงความยินดีกับคุณครูณภัทร อิ่มวิทยา

เมื่อวันเสาร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  หนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ  ได้จัดมอบประกาศเกียรติคุณ  ให้แก่บุคคลที่ได้ทำงานทดแทนคุณแผ่นดินในด้านการศึกษา  คือ  “ครูชุมชนคนสร้างชาติ”  ประจำปี ๒๕๕๕  โดยได้รับความเมตตาจากหม่อมราชวงศ์สมลาภ  กิตติยากร  เลขานุการในพระองค์  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาธินัดดามาตุ  เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา  กรุงเทพมหานคร มีคุณครูที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้  ได้แก่  นางณภัทร  อิ่มวิทยา  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้.................

Last Updated (Wednesday, 21 March 2012 10:21)

 

กำหนดมอบใบประกาศนียบัตร

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2554  จำนวน  1,070  ราย  ในวันที่  9  มีนาคม  2555  ขอเลื่อนกำหนดการดังกล่าว เป็น  วันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2555 เวลา  07.00 น. - 12.00  น.  ณ  โดมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 05 March 2012 16:54)

 

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบสามสีของกองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

และประดับแถบสามสีของกองลูกเสือวิสามัญ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

Last Updated (Tuesday, 28 February 2012 13:14)

 

ประชุม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 16 กุมพาพันธ์ 2555

ประชุม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2555
บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกับประธานคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2555
ณ. ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 22 February 2012 11:01)

 

กำหนดการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

กำหนดการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามกำหนดการดังนี้

Last Updated (Thursday, 16 February 2012 08:01)

 

รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ. โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัว

1. ใบแสดงผลการเรียน , ใบรับรองการเป็นนักศึกษา อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชนของตัวเองและของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

วันเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555

เปิดภาคเรียนที่ 1/2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่วันที่ 2-30 เมษายน 2555

สามารถดาวน์โหลดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อได้ที่นี่

Last Updated (Thursday, 02 February 2012 10:59)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 (โควตา)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 แยกเป็นแผนกวิชา
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวพร้อมผู้ปกครองขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
- ระดับ ปวช. ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
- ระดับ ปวส. ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
การปฐมนิเทศ นักศึกษาเข้าค่ายปฐมนิเทศในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์
เปิดภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โทร. 0-4371-1403 ต่อ 118 โทรสาร. 0-4372-2010

Last Updated (Friday, 23 December 2011 09:29)

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats