QR Code MTC

ทดสอบ v-net

รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ. โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัว

1. ใบแสดงผลการเรียน , ใบรับรองการเป็นนักศึกษา อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชนของตัวเองและของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

วันเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555

เปิดภาคเรียนที่ 1/2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่วันที่ 2-30 เมษายน 2555

สามารถดาวน์โหลดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อได้ที่นี่

Last Updated (Thursday, 02 February 2012 10:59)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 (โควตา)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 แยกเป็นแผนกวิชา
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวพร้อมผู้ปกครองขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
- ระดับ ปวช. ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
- ระดับ ปวส. ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
การปฐมนิเทศ นักศึกษาเข้าค่ายปฐมนิเทศในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์
เปิดภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โทร. 0-4371-1403 ต่อ 118 โทรสาร. 0-4372-2010

Last Updated (Friday, 23 December 2011 09:29)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ V-NET เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ระดับ ปวช. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ระดับ ปวส. สอบวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

Last Updated (Friday, 27 January 2012 10:14)

 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันทดสอบวัดแวววิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ ระดับปวช. และ ระดับปวส. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันทดสอบวัดแวววิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ ระดับปวช. และ ระดับปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
______________________________________________________

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดให้มีการสอบวัดแวววิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ขอเปลี่ยนแปลงวันทดสอบวัดแวววิชาชีพ เป็นวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Last Updated (Friday, 27 January 2012 08:56)

 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการร่วมใจต้านภัยหนาว โดยมี ฯพณฯท่าน บุญรื่น ศรีธเรศ เป็นประธานเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ร่วมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการร่วมใจต้านภัยหนาว
โดยมี ฯพณฯท่าน บุญรื่น ศรีธเรศ เป็นประธานเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

Last Updated (Friday, 20 January 2012 13:21)

 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

กิจกรรมวันครู

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด กีฬาสี งานเลี้ยงสังสรรค์ และมอบใบประกาศให้ครูแสนดี
โดยได้มี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมต่าง
และ นายน้อม สุขศิล อคีตผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบใบประกาศให้กับครูดีเด่นของ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

Last Updated (Friday, 20 January 2012 12:43)

 

๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๗

๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ ณ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๗

โดยมี ประธานและคณะกรรมการดั้งนี้

นายประกอบ เกิดนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ประธานกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
นายสรรเพชร นุศรีอัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายเฉลิม ชุมภูนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายสุทัศน์ สมุทรศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายวิมล วีระโจง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
นายคำพันธุ์ ศรีเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามที่ใช้ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่

;feature=youtu.be

Last Updated (Friday, 20 January 2012 13:15)

 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
โดยมีการประเมินสองระดับ คือ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
โดยมีนักศึกษาเข้ารับการประเมินดังนี้

ระดับ ปวช. คือ นายปฏิวัติ เหล่าวงษี

ระดับ ปวส. นายอัฐพล ภูเด่นไสย

โดยมี ประธาน และคณะกรรมการ ดังนี้

นายวรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประธานการประเมินนักศึกษาพระราชทาน
ว่าที่ พ.ต.วาทิต พิมพะนิตย์ ผู้อำยวยการอาชีวศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน
นายสังวร สมบัติ รองผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน
นางจุฬีมาศ ไวยานิกรณ์ รองผู้นวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน
นายวิบูลย์ศักดิ์ คุ้มจั่น รองผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน

Last Updated (Friday, 20 January 2012 12:43)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats