QR Code MTC

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามยินดีต้องรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครองสามัญ ในวันที 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 11 May 2011 07:31)

 

ศึกษาดูงาน ณ พัทยา ชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงาน ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี และรับฟังบรรยาย เรื่อง การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในระว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554

ภาพประกอบ

Last Updated (Monday, 09 May 2011 21:56)

 

โครงการ "บ้านน้ำใจ"

โครงการ "บ้านน้ำใจ" หลังที่ 64 กระทรวงศึกษาธิการสร้างบ้านให้นักเรียน เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา นายยงยุทธ คำวันสา นักเรียน ระดับ ปวช.1 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ 5 บ้านดอนน้อย ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานราชการ / องค์กร / สถานประกอบการ / ครูนักเรียนและชาวบ้านดอนน้อยทุกท่าน

Last Updated (Tuesday, 10 May 2011 16:41)

 

ปฐมนิเทศและส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน

โครงการความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโรงงาน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี

Last Updated (Monday, 02 May 2011 17:12)

 

กำหนดการออกฝึกงาน และรายละเอียดเงื่อนไขการออกฝึกงาน

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่จะออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 30 กันยายน 2554 เข้ารับฟังคำชี้แจงการฝึกงานจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และตัวแทนจากบริษัท SNC ฟอร์เมอร์ จำกัด ในวันที่ 18 เมษยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เอกสารกำหนดการและเงื่อนไขการออกฝึกงาน

Last Updated (Tuesday, 12 April 2011 10:16)

 

รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี2554

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้จัดขึ้น ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันที่ 8 เมษายน 2554

ภาพประกอบ

Last Updated (Monday, 11 April 2011 11:15)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร JBC หยุดการเสียดินแดน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์และรายละเอียดของ JBC คลิกดาวน์โหลด

Last Updated (Monday, 28 March 2011 08:12)

 

ประกาศ การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จะเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2553 ให้แก่ นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปทส.. ดังมีรายละเอียด ตามประกาศ และแผนกที่เปิดสอน ตามรายวิชา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ให้ติดต่อขอลงทะเบียนที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Tuesday, 22 March 2011 10:29)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats