QR Code MTC

พิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ


กำหนดการพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Thursday, 14 July 2011 08:59)

 

หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคมอาชีวะจับมือกับเอพี ฮอนด้าสร้างโครงการ “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม”
เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Last Updated (Tuesday, 21 June 2011 20:43)

อ่านเพิ่มเติม

 

สารคนพันธุ์อา

Last Updated (Monday, 13 June 2011 08:52)

อ่านเพิ่มเติม

 

เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่


วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้กล่าวโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ทั้ง ๖ สถานศึกษา วิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 13 June 2011 09:21)

อ่านต่อ

 

สร้างผู้ประกอบการใหม่

Last Updated (Monday, 06 June 2011 07:46)

 

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประชุมชี้แจงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานวิชาชีพ ณ บริษัทโรงน้ำตาลวังขนาย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 2 มิถุนายน 2554

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้จัดทำการเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ซึ่งประกอบสัมมาอาชีพแล้ว ต้องการที่จะศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2554 เป็นต้นไป

Last Updated (Monday, 06 June 2011 18:33)

 

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ตรวจเยี่ยมที่แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างซ่อมบำรุง

โครงการร่วมมือจัดการศึกษาโรงงานในโรงเรียน ร่วมบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมจากเอกชนและธุรกิจอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี่การจัดการศึกษา เป็นการดำเนินการผลิตเชิงธุรกิจให้เกิดการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการทางธุรกิจให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำเครื่องผลิตชิ้นส่วนการประกอบแอร์ แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Friday, 03 June 2011 14:49)

 

แสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ชาวอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานพิธีแสดงความยินดี วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประมวลภาพ

Last Updated (Monday, 30 May 2011 09:17)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats