QR Code MTC

กำหนดการฝึก-ศึกษาภาคที่ตั้งปกติของนักศึกษาวิชาทหาร

Last Updated (Monday, 01 August 2011 08:25)

 

สอศ. เตรียมครูติวเตอร์ 5,000 คน พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมพร้อมสอบ Pre V-NET และ V-NET

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมครูติวเตอร์ 5,000 คน พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมพร้อมสอบ Pre V-NET และ V-NET

Last Updated (Friday, 29 July 2011 23:15)

อ่านรายละเอียดต่อ

 

โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดทำโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2554 จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และปลูกฝังความรักชาติให้กับเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 27 July 2011 12:21)

อ่านรายละเอียดต่อ

 

กิจกรรมรับสมัคร MTC SIM

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ MTC SIM กับบริษัท แอดวานช์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยเป็นบริการด้านการศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารวิทยาลัยฯ ผ่านทาง SMS บนโทรศัพท์มือถือ ให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลระหว่างวิทยาลัยฯ กับนักเรียน นักศึกษามากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน สมัครรับบริการ MTC SIM ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

ประกาศจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วท.มค.

Last Updated (Thursday, 14 July 2011 09:49)

 

มอบถ้วยรางวัลรักบี้ฟุตบอล

Last Updated (Thursday, 14 July 2011 09:11)

 

มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ในวัน พุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3

Last Updated (Tuesday, 19 July 2011 22:25)

 

"รณรงค์เลือกตั้ง 54"

Last Updated (Friday, 01 July 2011 08:26)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats