QR Code MTC

สารคนพันธุ์อา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 13 June 2011 08:48

Last Updated on Monday, 13 June 2011 08:52
อ่านเพิ่มเติม
 
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 09 June 2011 14:11

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้กล่าวโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ทั้ง ๖ สถานศึกษา วิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Last Updated on Monday, 13 June 2011 09:21
อ่านต่อ
 
สร้างผู้ประกอบการใหม่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 02 June 2011 14:42

Last Updated on Monday, 06 June 2011 07:46
 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 06 June 2011 08:43

ประชุมชี้แจงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานวิชาชีพ ณ บริษัทโรงน้ำตาลวังขนาย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 2 มิถุนายน 2554

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้จัดทำการเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ซึ่งประกอบสัมมาอาชีพแล้ว ต้องการที่จะศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2554 เป็นต้นไป

Last Updated on Monday, 06 June 2011 18:33
 
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ตรวจเยี่ยมที่แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างซ่อมบำรุง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 09:53

โครงการร่วมมือจัดการศึกษาโรงงานในโรงเรียน ร่วมบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมจากเอกชนและธุรกิจอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี่การจัดการศึกษา เป็นการดำเนินการผลิตเชิงธุรกิจให้เกิดการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการทางธุรกิจให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำเครื่องผลิตชิ้นส่วนการประกอบแอร์ แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated on Friday, 03 June 2011 14:49
 
แสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 08:44

ชาวอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานพิธีแสดงความยินดี วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประมวลภาพ

Last Updated on Monday, 30 May 2011 09:17
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 09 May 2011 22:13

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามยินดีต้องรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครองสามัญ ในวันที 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated on Wednesday, 11 May 2011 07:31
 
ศึกษาดูงาน ณ พัทยา ชลบุรี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 May 2011 21:30

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงาน ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี และรับฟังบรรยาย เรื่อง การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในระว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554

ภาพประกอบ

Last Updated on Monday, 09 May 2011 21:56
 
«StartPrev818283848586NextEnd»

Page 81 of 86
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai