QR Code MTC

ทดสอบ v-net

The News

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดำรงค์เดช สุริยา ได้นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง ที่ 27 และการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเทภวิชาอุตสาหกรรม และเป็นประธานอนุกรรมการ จัดการแข่งขันทักษะสาขาวิชางานเทคนิคพื้นฐาน ทักษะวิชางานฝึกฝีมือ ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

Last Updated (Wednesday, 13 December 2017 17:12)

 

พิธีแสดงความยินดี


วันศุกร์ที่ 1 ธันาวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับท่าน ผอ.บัณฑิต  สมจิตร (ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย)  ผอ.สัมฤทธิ์  ภูเลี่ยวคำ (ไปดำรงตำแต่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท) และคุณครูธนเศรษฐ์  ชมก้อน (ไปดำรงตำแหน่งครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น) ในโอกาศที่ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งนำโดย ผอ.ดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมบุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจทั้ง 3 ท่าน

Last Updated (Wednesday, 13 December 2017 10:02)

 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

คณะกรรมการเข้ารับประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระบุให้มีการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามแบบประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  เมื่อ 14 พฤษจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร3  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats