QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

พอเพียงเพียงพอ

พอเพียง เพียง พอ
Sufficiency is Sufficient

สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ / Unit Summary
เรียนรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง และครอบครัวอย่างง่าย ๆ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยบันทึกการใช้จ่ายของนักเรียนเอง และครอบครัว จากนั้นพิจารณาว่ารายการค่าใช้จ่ายใดที่ควรลดทอน นำมาเก็บเป็นเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต

คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้ / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: คำถามสร้างพลังคิด
  เท่าไรจึงจะพอเพียง
 • Unit Questions: คำ ถามประจำหน่วยการเรียนรู้
  ทำอย่างไรเรียกว่า ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
  วางแผนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • Content Questions: คำ ถามประจำบทเรียน
  เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและวิธีปฏิบัติอย่าง ไร
  การสร้างตารางบัญชีรายรับรายจ่ายมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้าง
  บัญชี รายรับรายจ่ายทำอย่างไร
  การออมคืออะไร

ขั้นตอนการสอน / Instructional Procedures
ขั้นนำ

 • ยกตัวอย่างโฆษณา “จน เครียด กินเหล้า” ของ สสส.
 • ช่วยกันคิด และอภิปรายว่าโฆษณานี้สอนอะไรบ้าง
 • ตั้งประเด็นให้นักเรียนพูดคุยกันเรื่อง ความพอเพียงในทัศนะของนักเรียนคืออะไร
 • แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คนสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส เพื่อใช้ในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสอน

 • ให้นักเรียนอภิปรายเรื่องพระราชดำรัสเกี่ยวกับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบคำถามประจำบท เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและวิธีปฏิบัติอย่างไร และคำถามประจำหน่วย ทำ อย่างไรเรียกว่า ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และวางแผนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในใบงาน (DOC 25.5KB)
 • นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรายรับและ รายจ่าย ภายในครอบครัวของนักเรียนโดยใช้คำถามต่อไปนี้
  • การใช้จ่ายสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ ครอบครัว
  • ช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้การใช้จ่ายของ ตนเองและครอบครัวมีความเหมาะสมกับสภาพของตนเอง
 • แสดงตัวอย่างแบบบันทึกรายรับรายจ่าย (DOC 44.5KB) ให้นักเรียนดู จากนั้นมอบหมายให้นักเรียนออกแบบแบบบันทึกของตนเอง และแต่ละคนจดบันทึกการใช้จ่ายในเวลา หนึ่งสัปดาห์ เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
 • นักเรียนอภิปรายและวิเคราะห์ในประเด็นต่อ ไปนี้
  • รายการที่มีความจำเป็นเรียงจากมากไปหาน้อย
  • รูปแบบการบันทึกมีความเหมาะสมมากน้อยเพียง ใด
 • ช่วยกันวิเคราะห์ถึงประโยชน์ของการทำบัญชี รายรับรายจ่าย
 • แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันเป็นเวลา 1 เดือน
  โดยแบ่งนัก เรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย และกลุ่มที่ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยในแต่ละวันนักเรียนต้องมาจดในรายการว่ามีได้เงินมาเท่าใด และมีเงินเหลือเท่าใด ให้นักเรียนผลัดกันทำบัญชีรายรับรายจ่ายคนละเดือนสลับกันทั้งสองกลุ่ม
 • นักเรียนนำเสนอความแตกต่างของการทำบัญชี รายรับรายจ่ายกับการไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย(แสดงบันทึกการออม (PPT 150KB)) และช่วยกันสรุปเพื่อตอบคำถามประจำบท การสร้างตารางบัญชีรายรับรายจ่ายมีวิธีการสร้าง อย่างไรบ้าง, บัญชีรายรับรายจ่ายทำอย่างไร
 • นำซีดีเรื่อง “เงินทองของมีค่า (Money is Valuable) (PPT 185KB)” ให้นักเรียนศึกษาเป็นแนวทางสำหรับทำกิจกรรมถัดไป
 • ให้นักเรียนวางแผนการออมของตัวเองโดย ประยุกต์จากความรู้ที่ได้จากหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายวัน
 • ให้นักเรียนนำเงินไปฝากธนาคารออมสิน และนำบัญชีมาเสนอ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการออมของแต่ละบุคคล และตอบคำถามประจำบทว่า การออมคือ อะไร
 • จากนั้น สมมติสถานการณ์ว่า ถ้านักเรียนจะซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 20,000 บาท จะต้องวางแผนการออมเงินอย่างไรและใช้เวลานานเท่าไรจึงจะสามารถซื้อ คอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้ โดยนำเสนอในรูปของงานนำเสนอ (PPT 184KB)
 • ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนช่วยกันออกแบบแผ่นพับหรือเว็บไซต์ (PDF 474KB) เพื่อรณรงค์เรื่องการออม โดยให้นักเรียนที่สนใจส่งแผนการออมเข้าประกวด เพื่อชิงรางวัลแผนการออมที่สอดคล้องตามแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มากที่สุด
ขั้นสรุป
 • นำเสนอโครงงานการออมในชั้นเรียน และสรุปสิ่งที่เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้

ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรียน / Prerequisite Skills

 • การค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 • การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
 • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

การประเมินนักเรียน / Assessment Processes

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ / Credits

 • นายณัฐพล ปิ่นเขียน
 • โรงเรียนอุทัยธาราม
 • กรุงเทพ

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats