QR Code MTC

หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤติ

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา

พ.ศ. 2550

_____________

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา เพื่อให้เหมาะสม จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2548 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2550”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป บรรดาระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับอื่นใดที่ระเบียบนี้กำหนดไว้ หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

กระทำผิดหมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษา ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ของสถานศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

การลงโทษหมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

ข้อ 4 โทษที่จะลงโทษนักเรียน-นักศึกษา ที่กระทำผิดมี 4 สถานดังนี้

4.1 ว่ากล่าวตักเตือน

4.2 ทำทัณฑ์บน

4.3 ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล

4.4 ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อ 5 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง

ข้อ 6 การทำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษตักเตือนแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ

ข้อ 7 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ให้พิจารณาระดับความผิดตามความเหมาะสมแต่ละกรณีความผิดเป็นรายๆไป โดยคะแนนความประพฤติในหนึ่งภาคเรียน มี 30 คะแนน

7.1 การตัดคะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

(1) ความผิดสถานหนักให้ตัดคะแนน ครั้งละ 25-30 คะแนน

(2) ความผิดสถานกลางให้ตัดคะแนน ครั้งละ 15-24 คะแนน

(3) ความผิดสถานเบาให้ตัดคะแนน ครั้งละ 5-14 คะแนน

7.2 ผลของการตัดคะแนน

(1) กรณีถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ้น 10 คะแนนให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่วิทยาลัยกำหนด จำนวน 8 ชั่วโมง

(2) กรณีถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ้น 15 คะแนนให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่วิทยาลัยกำหนด จำนวน 12 ชั่วโมง

(3) กรณีถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ้น 20 คะแนนให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่วิทยาลัยกำหนด จำนวน 16 ชั่วโมง

(4) กรณีถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ้น 25 คะแนน ให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่วิทยาลัยกำหนด จำนวน 20 ชั่วโมง

(5) กรณีถูกตัดคะแนนรวมทั้งสิ้น 30 คะแนน ให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่วิทยาลัยกำหนด จำนวน 24 ชั่วโมง หรือพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา

ข้อ 8 ความประพฤติที่ต้องลงโทษให้ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน

8.1 ทำลายทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยเจตนาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

8.2 มั่วสุม ก่อความไม่สงบเรียบร้อย กระทำตนเป็นอันธพาล

8.3 พกพาอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่สามารถใช้ประทุษร้ายแก่ร่างกายอย่างอาวุธได้

8.4 ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาและการทำให้ชื่อเสียงของสถานศึกษาเสียหายอย่างร้ายแรง

8.5โทษอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักเรียน-นักศึกษา เห็นสมควร

ข้อ 9 ความประพฤติที่ต้องลงโทษให้ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน

9.1 ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย หรือสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา เช่น เข้าไปในบ่อนการพนัน สถานโสเภณี สถานอาบ อบ นวด หรือสถานบริการ

9.2 ดื่มสุรา หรือของมึนเมา จนครองสติไม่ได้

9.3 เสพยาเสพติด เสพสาระเหย หรือมีไว้ครอบครอง

9.4 ลบหลู่ครู-อาจารย์

9.5 เล่นการพนันหรือจัดให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย

9.6 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี

9.7 ความผิดอื่นๆซึ่งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักเรียน-นักศึกษา เห็นสมควรลงโทษในหมวดนี้

ข้อ 10 ความประพฤติที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน

10.1 ก่อความเดือนร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อการทะเลาะวิวาทชกต่อย หรือกระทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคี

10.2 ยุยงส่งเสริมให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง เพื่อฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา

10.3 ดื่มสุรา หรือของมึนเมา หรือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหาหรือจัดให้มีการดื่มสุรา หรือของมึนเมา

10.4 ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจ หรือรีดไถบุคคลอื่น

10.5 ความผิดอื่นๆซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน-นักศึกษา เห็นสมควรลงโทษตามหมวดนี้

ข้อ 11 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน

11.1 แสดงกริยา วาจาไม่สุภาพ

11.2 ขัดคำสั่งอันชอบของครู-อาจารย์

11.3 เข้าไปในเขตหวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต

11.4 กระทำผิดระเบียบการ การใช้โรงอาหาร การใช้ห้องพัก การใช้ห้องสมุด และการใช้รถจักรยาน

ยนต์ในสถานศึกษา

11.5 แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ

11.6 ความผิดอื่นๆซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน-นักศึกษา เห็นสมควรลงโทษตามหมวดนี้

ข้อ 12 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน

12.1 แต่งกายไม่สุภาพ หรือแต่งกายผิดระเบียบ

12.2 สูบบุหรี่ในที่เปิดเผย

12.3 มีอุปกรณ์เล่นการพนันไว้ในครอบครอง

12.4 หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยกำหนด

12.5 ความผิดอื่นๆซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน-นักศึกษา เห็นสมควรลงโทษตามหมวดนี้

ข้อ 13 อำนาจการตัดคะแนนความประพฤติ

13.1 ครู-อาจารย์ในสถานศึกษา มีอำนาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษาแต่ละคนที่การกระทำผิดไม่เกินครั้งละ 5 คะแนน

13.2 ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้างานปกครองมีอำนาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษาแต่ละคนที่มีการกระทำผิดไม่เกินครั้งละ 10 คะแนน

13.3 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษาที่กระทำความผิด ครั้งละมากกว่า10 คะแนน ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การลงโทษนักเรียน-นักศึกษา ผู้ลงโทษจะลงโทษได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดและสมควรถูกลงโทษ และการสั่งตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานประกอบ

ข้อ 14 การตัดคะแนนความประพฤติให้เริ่มต้นนับใหม่ เมื่อเมื่อเริ่มภาคเรียนใหม่

ข้อ 15 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใน 7 วัน ได้แก่

15.1 แจ้งให้นักเรียน-นักศึกษา ผู้นั้นทราบ

15.2 แจ้งการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษให้ผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาผู้นั้นทราบ

15.3 ปิดประกาศผลการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ให้นักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษาทราบ

15.4 ให้งานปกครองรวบรวมข้อมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดของนักเรียน-นักศึกษาแต่ละคน

ข้อ 16 ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai