QR Code MTC

ระเบียบการจัดการศึกษาและวัดผลประเมนผลกิจกรรมเสรมหลักสูตร

ระเบียบการจัดการศึกษาและวัดผลประเมนผลกิจกรรมเสรมหลักสูตร

1. การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า

ด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2546 พ.ศ. 2547

2. การวัดผลการประเมินผล

การประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรฯ หมวด 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 21 (4) ดังนี้

λ นักเรียน-นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบ

5 ภาคเรียน ในระดับ ปวช. และ ครบ 3 ภาคเรียน ในระดับ ปวส. โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และต้องผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม

λ หากนักเรียน-นักศึกษา มีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัด

กิจกรรมในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาผ่อนผันเป็นรายๆ ไป

λ เมื่อนักเรียน-นักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บนทุกชื่อ

กิจกรรม และตัวอักษร ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง ผ่าน หากนักเรียน-นักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียน-นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร

λ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น

ถือว่ามีผลตามความในข้อ 21 (4)

(หมายเหตุ การนับจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร กรณีที่สถานศึกษาจัดกิจกรรม

หรือมอบหมายหน้าที่ที่สอดคล้องกับกิจกรรมใดๆ แก่นักเรียน-นักศึกษา นอกเหนือจากเวลาเรียนที่กำหนด ให้นับเป็นคาบการร่วมกิจกรรมของนักเรียน-นักศึกษาด้วย)

3. การกรอกรายการเกี่ยวกับกิจกรรมในเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษา

การกรอกรายการเกี่ยวกับกิจกรรมในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.) สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545 (ปรบปรง พ.ศ. 2546) และในระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2546 ขอ 2 มีดังนี้

ข้อ 2.4 ผลการเรียน ให้กรอก ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชา ทั้งที่เป็นตัวเลขและ

ตัวอักษรของทกรายวิชาและกิจกรรม

ข้อ 2.7 ให้กรอกชื่อกิจกรรมที่นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติ ต่อจากรายการสรุป

หน่วยกิต และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรู้ ให้กรอกชื่อกิจกรรมทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมทุกภาคเรียน เรียงตามลำดับ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไปจบตรงภาคเรียนที่เรียน

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai