QR Code MTC

ประวัติวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ความเป็นมา

ที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 460 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 บนที่ดินแปลง เลขที่ 5857 พื้นที่ 31 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา จัดการศึกษาประเภท ช่างอุตสาหกรรม มีความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน ดังนี้


ประวัติการจัดตั้ง
พ.ศ. 2478 โรงเรียนประถมอาชีพเปิดสอนช่างระดับต้นรับจากผู้จบหลักสูตรประถมบริบูรณ์ (ป. 4) มี 3 แผนก ได้แก่แผนกช่างไม้ แผนกช่างปั้นและแผนกช่างจักสานหลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2481 โอนมาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างไม้ ช่างปั้น และ จักสานจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2487 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างมหาสารคาม
พ.ศ. 2492 เปิดสอนหลักสูตร 6 ปี โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับอาชีวศึกษาชั้นกลาง แผนกช่างไม้
พ.ศ. 2500 เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง มีนักเรียน 2 ระดับ คือ อาชีวศึกษาชั้นกลางและอาชีวชั้นสูง
พ.ศ. 2506 เปิดสอนระดับอาชีวชั้นสูงแผนกช่างกลโรงงานและแผนกช่างยนต์ดีเซล
พ.ศ. 2516 เปิดสอนแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น . พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างกลโลหะในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนการช่างมหาสารคาม และ โรงเรียนการช่างสตรีมหาสารคามเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยโรงเรียนการช่างมหาสารคามเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาเขต 1

พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์
พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับ ปวช. แผนกช่างวิทยุโทรคมนาคม

พ.ศ. 2522 วันที่ 1 มกราคม 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขต 1 เป็นวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และในปีเดียวกันเปิดสอนในระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับ ปวท. สาขาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2527 วิทยาลัย ฯ ได้รับคัดเลือก เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น กรมอาชีวศึกษาและเปิดสอนระดับ ปวส. 2 แผนกได้แก่ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2530 วิทยาลัย ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ ปทส. ภาควิชาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเชื่อมและประสานเปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงและ สาขาวิชาช่างสำรวจ

พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปทส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง) เพิ่มอีก 2 สาขา คือ
. - ภาควิชาช่างยนต์ วิชาเอกเทคนิคช่างยนต์
. -ภาควิชาช่างไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้า
พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นตามมาตรฐานอาชีวศึกษาปี 2542
พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยองค์การวิชาชีพช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2542
พ.ศ. 2544 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานขนาดใหญ่ สถานศึกษาดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับ ปทส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง) เพิ่มอีก 2 สาขา คือ
. – ภาควิชาโยธา วิชาเอกโยธา
. -ภาควิชาช่างไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับ ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 นักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ.2550 เปิดสอนระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้เปิดสอนสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มีสมาคมและมูลนิธิในการส่งเสริมบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาดังนี้
. - สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
. - มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
. - มูลนิธิเกตุ - สินธร วงศ์กาไสย์
. - สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai