QR Code MTC

ฝ่ายวิชาการ

- งานวิทยบริการและห้องสมุด

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

- งานวัดผลและประเมินผล

- งานสื่อการเรียนการสอน

- งานอาชีวศึกษาบัณฑิต


ฝ่ายวิชาการจัดประชุม วางแผนการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ.โดยนายประชารัฐ  สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน..

 

 

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai