QR Code MTC

ข้อมูลทางสังคม

จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน ได้ชื่อว่า เป็นตักศิลาแห่งอีสาน เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 470 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,291.68 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่น มีแม่น้ำชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา แบ่งการปกครองเป็น 13 อำเภอ ได้แก่
1.อำเภอเมือง
2.อำเภอกันทรวิชัย
3.อำเภอโกสุมพิสัย
4.อำเภอวาปีปทุม
5.อำเภอบรบือ
6.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
7.อำเภอนาเชือก
8.อำเภอเชียงยืน
9.อำเภอนาดูน
10.อำเภอแกดำ
11.อำเภอยางสีสุราช
12.อำเภอกุดรัง
13.อำเภอชื่นชม

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น

อาชีพที่สำคัญของชาวมหาสารคาม คือ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาชีพในครัวเรือนที่ทำกันมาก คือ การเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ผ้าไหมมหาสารคามส่วนใหญ่เป็นผ้าที่มีลวดลายแบบดั้งเดิม เช่น ลายสร้อยดอกหมากสวยงามมาก

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai