ประวัติของแผนกเทคนิคพื้นฐาน

              แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน สังกัดคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เดิมไม่ได้เป็นแผนกวิชาช่าง เช่นในปัจจุบัน เพียงแต เป็นรายวิชาพื้นฐาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และจัดการเรียนการสอนอยู่ภายใน แผนกช่างกลโรงงาน ต่อมาได้มีการเคลื่อนย้าย ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดังนี้ ่
              ปี พ.ศ.2524
   
- ได้ก่อตั้งแผนกช่างเทคนิค พื้นฐานขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 ของกรมอาชีวศึกษา โดย ์ การตัดแยกออกจากช่างกลโรงงาน และอาศัย ด้านหลังของโรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงานเป็นที่ จัดทำการเรียนการสอน
             ปี พ.ศ. 2529

     -ได้ย้ายจากด้านหลังของ แผนกช่างกลโรงงาน มาจัดทำการเรียนการสอนที่ อาคารเก่าของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์หลังเดี่ยว (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคาร 5)
                ปี พ.ศ. 2540

    - ได้ย้ายจากอาคารเก่าของ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ มาจัดทำการเรียนการสอน ็ ณ ชั้นที่ 3 ของอาคาร 4 จนถึงปัจจุบัน