ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  รายงานตัวและมอบตัว  ด้วยวิธีการออนไลน์  ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated (Wednesday, 19 January 2022 16:15)