อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ...

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ...


วั
นศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


Last Updated (Thursday, 20 August 2020 15:53)