พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ดำเนินการพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง
เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
และเพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ 
ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ดำเนินการพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย และเพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่

Last Updated (Wednesday, 15 July 2020 15:13)