ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

gPX4OQ.jpg