ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

g3HFlN.jpg