ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)