QR Code MTC

ทดสอบ v-net

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

**แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ กำหนดการซ้อมย่อยในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 แบ่งเวลาเป็น 2 รอบคือ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยจัดเป็นกิจกรรมของสถาบันกับบัณฑิต ในส่วนของการรายงานตัว และกิจกรรมอื่นๆ ตามเห็นสมควร ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยประธานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตปฐมนิเทศทางไกล การเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร รับชมวีดีทัศน์และชมถ่ายทอดสด วิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยผู้สาธิตที่ทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2548 วิทยาลัยการอาชีวปทุมธานีโดยวิทยาลัยเทคนิคสารคาม จะดำเนินการซ้อมย่อยในวันและเวลาดังกล่าว ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และรับจริงในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2548 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
**ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 !!!!!! สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จะดำเนินการ เปิดระบบสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ และระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการ เข้าสู่ระบบด้วยตนเองที่เว็บไซต์ ***http://www.graduate-vec.svia.ac.th/***
โดยกำหนดให้ ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน : เลขประจำตัวนักศึกษา

แบบคำร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร
++หมายเหตุ++ การขอเลื่อนการรับปริญญาสามารถทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยต้องมีเหตุผลความจำเป็น #ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

กรณีที่บัณฑิตมีความประสงค์ยื่นแบบคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถติดต่อยื่นคำร้องที่

Last Updated (Thursday, 25 June 2020 09:13)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats