QR Code MTC

ทดสอบ v-net

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
กำหนดการซ้อมย่อยในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
แบ่งเวลาเป็น 2 รอบคือ
ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยจัดเป็นกิจกรรมของสถาบันกับบัณฑิตในส่วนของการรายงานตัว และกิจกรรมอื่นๆ ตามเห็นสมควร
ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โดยประธานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตปฐมนิเทศทางไกล การเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร รับชมวีดีทัศน์และชมถ่ายทอดสด วิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยผู้สาธิตที่ทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2548 วิทยาลัยการอาชีวปทุมธานี
โดยวิทยาลัยเทคนิคสารคาม จะดำเนินการซ้อมย่อยในวันและเวลาดังกล่าว ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
และรับจริงในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2548 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
**ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 !!!!!!
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จะดำเนินการเปิดระบบสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ และระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการเข้าสู่ระบบด้วยตนเองที่เว็บไซต์
***
http://www.graduate-vec.svia.ac.th/
***
โดยกำหนดให้
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวประชาชน
และรหัสผ่าน : เลขประจำตัวนักศึกษา

แบบคำร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร
++หมายเหตุ++ การขอเลื่อนการรับปริญญาสามารถทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยต้องมีเหตุผลความจำเป็น #ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

กรณีที่บัณฑิตมีความประสงค์ยื่นแบบคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถติดต่อยื่นคำร้อง ที่ #งานอาชีวศึกษาฑิตวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม #ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 24 June 2020 14:54)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats