QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา


นายดำรงค์เดช  สุริยา

ผู้อำนวยการ

 

กศ.บ.,กศ.ม.บริหารการศึกษา
คอ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องกลนายบัณฑิต  สมจิตร

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ปวส. ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

นายคมสัน  อรรคแสง

 

 

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

ปทส. เครื่องมือกล
คอ.ม. เครื่องกล

 

 

 

นายสุพัฒน์  หรดี

นายสัมฤทธิ์  ภูเลี่ยมคำ

 

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

 

คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

 

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats