QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

คณะกรรมการเข้ารับประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระบุให้มีการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามแบบประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  เมื่อ 14 พฤษจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร3  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats