QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ประกาศ การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จะเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2553 ให้แก่ นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปทส.. ดังมีรายละเอียด ตามประกาศ และแผนกที่เปิดสอน ตามรายวิชา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ให้ติดต่อขอลงทะเบียนที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Tuesday, 22 March 2011 10:29)

 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปี 2554

Last Updated (Monday, 14 March 2011 13:58)

 

ผู้สำเร็จการศึกษา E-learning หลักสูตร Career English

Last Updated (Monday, 14 March 2011 14:01)

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา 2553


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นายสมใจ เชาว์พานิช เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 494 คน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 635 คน
3. ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) จำนวน 40 คน

ภาพในพิธี

Last Updated (Thursday, 24 February 2011 10:05)

 

กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

Last Updated (Tuesday, 22 February 2011 16:28)

 

ตักสิลา สาเกตุ สัมพันธ์

ตักสิลา สาเกตุ สัมพันธ์ เชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ภาพประกอบ

Last Updated (Monday, 21 February 2011 09:49)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats