QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ตรวจเยี่ยมที่แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างซ่อมบำรุง

โครงการร่วมมือจัดการศึกษาโรงงานในโรงเรียน ร่วมบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมจากเอกชนและธุรกิจอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี่การจัดการศึกษา เป็นการดำเนินการผลิตเชิงธุรกิจให้เกิดการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการทางธุรกิจให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำเครื่องผลิตชิ้นส่วนการประกอบแอร์ แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Friday, 03 June 2011 14:49)

 

แสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ชาวอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานพิธีแสดงความยินดี วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประมวลภาพ

Last Updated (Monday, 30 May 2011 09:17)

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามยินดีต้องรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครองสามัญ ในวันที 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 11 May 2011 07:31)

 

ศึกษาดูงาน ณ พัทยา ชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงาน ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี และรับฟังบรรยาย เรื่อง การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในระว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554

ภาพประกอบ

Last Updated (Monday, 09 May 2011 21:56)

 

โครงการ "บ้านน้ำใจ"

โครงการ "บ้านน้ำใจ" หลังที่ 64 กระทรวงศึกษาธิการสร้างบ้านให้นักเรียน เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา นายยงยุทธ คำวันสา นักเรียน ระดับ ปวช.1 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ 5 บ้านดอนน้อย ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานราชการ / องค์กร / สถานประกอบการ / ครูนักเรียนและชาวบ้านดอนน้อยทุกท่าน

Last Updated (Tuesday, 10 May 2011 16:41)

 

ปฐมนิเทศและส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน

โครงการความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโรงงาน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี

Last Updated (Monday, 02 May 2011 17:12)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats