กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ติดต่อได้ที่ 460 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4371-1403 ต่อ 152 โทรสาร. 0-4372-2010 E-MAIL : Ladygirlclub2499@hotmail.com
หน้าหลัก
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์.  0-4371-1403  ต่อ 152 โทรสาร.  0-4372-2010
E-MAIL :  Ladygirlclub2499@hotmail.com
คุณสมบัติผู้กู้ยืม
ขอบเขตการกู้ยืม
ขั้นตอนการกู้ยืม
คู่มือการใช้ระบบงาน
โปรแกรมคำนวณหนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร
วิธีการชำระหนี้
บุคลากร
ประวัติงานกองทุน
นักเรียน นักศึกษากู้ยืมรายเก่า ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ให้ติดต่อขอเซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องและค่าครองชีพ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
แจ้งรายชื่อและกำหนดการทำสัญญากู้ยืมรายเก่าสำหรับนักศึกษาที่เปลี่ยนระดับจาก ม.6 และปวช. เป็น ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมที่ผ่านการอนุมัติใ่้ห้กู้ยืมเงิน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2554

แจ้งกำหนดการ การทำสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ระดับ ปวช.และ ปวส.

บริการเด่น เน้นคุณภาพ มีโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ประชาสัมพันธ์
รู้จักกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน สมศ.)
การชำระหนี้ กยศ.
ประมวลกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
M T
M
T
C