<<This message will be removed when you register >>


วิชาความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย


1. ประชาชนในประเทศไทยประกอบอาชีพใดเป็นอาชีพหลัก

a) อุตสาหกรรม
b) เกษตรกรรม
c) การพาณิชย์
d) งานศิลปกรรม
e) การส่งออกระหว่างประเทศ
2. สาเหตุข้อใดทำให้เกิดการแบ่งงานและอาชีพ

a) ความแตกต่างด้านความรู้ ความสามารถ
b) ความแตกต่างด้านวัยวุฒิ
c) ความแตกต่างด้านครอบครัว
d) ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ
e) ความแตกต่างด้านสังคม
3. หน่วยงานในข้อใดมีหน้าที่แบ่งประเภท มาตรฐานอาชีพตามหลักการจัดมาตรฐานสากล

a) กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน
b) กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
c) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
d) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
e) กรม กระทรวงการคลัง
4. ข้อใดไม่ใช่อาชีพของคนไทยสมัยโบราณ

a) กุหลาบ ทอผ้าไว้จำหน่ายในชุมชน
b) สมหมาย เป็นข้าราชการ
c) ซ่อนกลิ่น สานตะกร้าไว้ใส่ผักขาย
d) ลำไย เป็นคนงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
e) มะลิ เลี้ยงครอบครัวด้วยการทำนา
5. องค์ประกอบข้อใดที่นักเรียนควรพิจารณาในการเลือกประกอบอาชีพนอกจากด้านความถนัด

a) เป็นอาชีพที่สุจริต
b) เป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง
c) เป็นอาชีพที่มีความท้าทาย
d) เป็นอาชีพที่มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
e) เป็นอาชีพที่ได้ค่าล่วงเวลา
6. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการเลือกประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต

a) เป็นอาชีพที่มีความถนัด
b) เป็นอาชีพที่สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย
c) เป็นอาชีพที่มีโอกาสก้าวหน้า
d) อาชีพที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำ
e) อาชีพที่ทำแล้วมีความสุข
7. อาชีพในข้อใด เป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิต

a) อาชีพวิศวกร
b) เกษตรกร
c) ชาวประมง
d) มัคคุเทศก์
e) ไม่มีข้อใดถูก
8. ใครเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

a) มานีเลือกอาชีพเลขา เพราะเพื่อนชักชวน
b) มานะเลือกอาชีพช่างไฟ เพราะมีความรู้ ความชำนาญ
c) ชูใจเลือกอาชีพพยาบาลเพราะตามใจคุณพ่อ
d) ปิติเลือกเปิดร้านอาหารตามความชอบถึงแม้จะไม่มีความรู้ด้านการทำอาหารเลย
e) ปทุมเลือกเป็นนักร้องเพราะรายได้สูง
9. ข้อใดไม่ใช่ผลของการเลือกประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในชีวิต

a) ครอบครัวอยู่ดีกินดี มีความสุข
b) เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า
c) เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
d) เกิดความเบื่อหน่าย เพราะต้องทำงานที่เราไม่ชอบ
e) มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
10. ประชาชนในประเทศไทยประกอบอาชีพใดเป็นอาชีพหลัก

a) อุตสาหกรรม
b) เกษตรกรรม
c) เหมืองแร่
d) การพาณิชย์
e) บริการ
11. ลักษณะอาชีพในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) 4 ประเภท
b) 5 ประเภท
c) 6 ประเภท
d) 7 ประเภท
e) 8 ประเภท
12. ข้อใดคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การจำหน่ายสินค้า

a) บริการ
b) การพาณิชย์
c) อุตสาหกรรม
d) ธุรกิจการเงิน
e) เกษตรกรรม
13. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกสบายของผู้บริโภค คือข้อใด

a) การพาณิชย์
b) อุตสาหกรรม
c) ก่อสร้าง
d) บริการ
e) ธุรกิจ การเงิน
14. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการบริการ (Service) ได้แก่ข้อใด

a) วิศวกร
b) มัคคุเทศก์
c) เภสัชกร
d) จิตรกร
e) ช่างทาสี
15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอุตสาหกรรมในครอบครัว

a) เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม
b) ใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว
c) ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
d) ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
e) ผลิตภัณฑ์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
16. อาชีพการทำป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ทางภาคใด

a) ภาคเหนือ
b) ภาคกลาง
c) ภาคตะวันออก
d) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
e) ภาคใต้
17. ข้อใดคือกิจกรรมสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม

a) การบริการต่างๆ
b) การผลิตสินค้าสำเร็จรูป
c) การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์
d) การเจียระไนพลอย
e) การทอผ้าพื้นเมือง
18. ปัญหาที่เกิดกับการผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสบปัญหาในด้านใด

a) ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น
b) ช่วยเพิ่มรายได้ประชาชน
c) ภาษีลดลง
d) เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ
e) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
19. ข้อใดเป็นการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

a) ระบบส่วย
b) ระบบร่วม
c) ระบบแบ่งปัน
d) ระบบกระจาย
e) ระบบคนกลาง
20. ข้อใดเป็นสาเหตุให้รัฐบาลขาดรายได้

a) การชำระภาษีอากร
b) สินค้าขาดคุณภาพ
c) ประชาชนประกอบอาชีพ
d) การจ้างงาน
e) การบริการที่ดี
21. การตอบสนองความต้องการของมนุษย์เกิดประโยชน์ในด้านใด

a) มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น
b) มีสินค้าให้เลือกมากขึ้น
c) รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น
d) เกิดการผลิตสินค้าและบริการ
e) เกิดการจ้างงาน
22. ระบบคนกลางหมายถึงบุคคลประเภทใด

a) นายหน้า
b) เกษตรกร
c) ข้าราชการ
d) ผู้ผลิต
e) บริการ
23. ในปัจจุบันแม่พิมพ์ประเภทใดที่นิยมใช้กันมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

a) แม่พิมพ์ยาง
b) แม่พิมพ์แก้ว
c) แม่พิมพ์กระดาษ
d) แม่พิมพ์พลาสติก
e) แม่พิมพ์ไม้
24. อุตสาหกรรมในข้อใดที่สามารถผลิตสินค้าได้ครั้งละจำนวนมากและรูปร่างเหมือนกัน

a) อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี
b) อุตสาหกรรมเครื่องกล
c) อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
d) อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
e) อุตสาหกรรมเครื่องจักสาน
25. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ว่าคำตอบข้อใดถูกต้อง

a) นาย ก เลือกเรียนช่างยนต์เพราะเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่นิยม
b) นาย ข เลือกเรียนสาขาคอมพิวเตอร์เพราะทันสมัย
c) นาย ค เลือกเรียนสาขาการท่องเที่ยวเพราะเรียนตามเพื่อน
d) นาย ง เลือกเรียนประมงเพราะได้ไปต่างประเทศบ่อย
e) นาย จ เลือกเรียนสาขาแม่พิมพ์พลาสติก เพราะมีแนวโน้มขยายตัวสูง
26. สาเหตุใดที่ทำให้มีการนำเข้าแม่พิมพ์จากต่างประเทศ

a) การผลิตแม่พิมพ์ของไทยส่วนใหญ่ผลิตใช้เอง
b) การผลิตแม่พิมพ์ของไทยยังมีคุณภาพต่ำ
c) แม่พิมพ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาถูก
d) แม่พิมพ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้รับการยกเว้นภาษี
e) วัตถุดิบและค่าแรงของไทยสูง
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top