<<This message will be removed when you register >>


รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย (รหัสวิชา 20001301)


1. โอวาทของพระพุทธองค์ซึ่งประทานก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานสอดคล้องกับมรรค8 ในข้อใด

a) สัมมาทิฐิ
b) สัมมาสังกัปปะ
c) สัมมาวายามะ
d) สัมมาสติ
e) สัมมาสมาธิ
2. คุณลักษณะอย่างหนึ่งของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้คืออะไร


a) ความรอบรู้
b) ความมีสติปัญญา
c) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
d) ความอดทน
e) ความมีวินัย
3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยในข้อใด

a) ทรงเน้นการสอนไปที่กษัตริย์
b) ทรงพิจารณาผู้มีความสามารถทางสติปัญญา
c) ทรงเปิดโอกาสให้บุคคลทุกวรรณะบวชได้
d) ทรงเปิดโอกาศให้บุคคลบางวรรณะเท่านั้น
e) ทรงเน้นการเคารพผู้อาวุโสกว่า
4. เอหิภิกขุอุปสัมปทา หมายถึง

a) ภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา
b) ภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง
c) ภิกษุที่ฟังธรรมเทศนา
d) ภิกษุที่ฟังธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
e) ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีความสัมพันธ์กัน


a) สวนลุมพินีวัน-ประสูติ
b) วัดเวฬุวัน-พระอารามแรกในพุทธศาสนา
c) พระราหุล-สามเณรองค์แรก
d) โอวาทปาติโมกข์-วันอาสาฬหบูชา
e) พระอัญญาโกฑัญญะ-เป็นภิกษุสงฆ์องค์แรก
6. การเรียนและการทำงานต้องยึดหลักธรรมในการปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ

a) ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
b) เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
c) ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
d) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
e) ขันติ โสรัจจะ
7. ข้อใดเป็นความหมายของหลักธรรมในอริยสัจ 4


a) คำสอนเกี่ยวกับการให้รู้จักการมีเหตุมีผล
b) คำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ประสบความสำเร็จ
c) คำสอนที่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งในโลก
d) คำสอนเกี่ยวกับการให้รู้จักองค์ประกอบของชีวิตคน
e) คำสอนที่เกี่ยวกับการครองตน
8. นายกัตจัง เป็นคนจริงจังกับชีวิตมาก เมื่อได้ดีก็ดีใจสุดขีด เมื่อเสียใจก็เสียใจสุดขีด จนเป็นคนเจ้าทุกข์ เจ้าอารมณ์ แสดงว่านายกัตจังยังเข้าไม่ถึงคำสอนเรื่องใดของพระพุทธศาสนา

a) กุศลมูล
b) อริยสัจ 4
c) โลกธรรม
d) ไตรลักษณ์
e) อิทธิบาท 4
9. นายเก่ง สอบได้คะแนนไม่ดี จึงพยายามปรับปรุงตนเองโดยเข้าเรียนสม่ำเสมอ ตั้งใจเรียน ส่งงานครบ จึงทำให้คะแนนสอบดีขึ้น แสดงว่านายเก่ง ปฏิบัติตามอริยสัจ 4 ข้อใด

a) ทุกข์
b) สมุทัย
c) นิโรธ
d) มรรค
e) จิตตะ
10. ตามคติพระพุทธศาสนา เครื่องหมายแสดงความเป็นคนดี คืออะไร

a) การบริจาคทาน
b) ความกตัญญูกตเวที
c) ความสามัคคีในหมู่คณะ
d) การทำประโยชน์ต่อสังคม
e) ความเป็นผู้ตรงต่อเวลา
11. ผู้ศึกษา “ไตรลักษณ์” ย่อมมีพฤติกรรมตามข้อใด


a) เขาทรายได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น แต่เขาตั้งใจเลิกชกมวย เพราะอายุมากแล้ว
b) นายทดได้รับรางวัลเรียนดี แต่ไม่ยินดีนักเพราะจำนวนเงินที่ได้น้อยไป
c) นายสมานเลิกทำงานเมื่ออายุ 40 ปี เพื่อหาเวลาไปเที่ยวต่างประเทศ
d) นางสาวพูลศรีไปทำศัลยกรรมตกแต่งจึงดูสาวเสมอ
e) นางสาวมาลีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
12. ข้อใดคือความหมายของสมุทัย ในอริยสัจ 4

a) ความทรมานจากโรคมะเร็ง
b) ความไม่พอใจที่เพื่อนได้คะแนนดีกว่า
c) ความเกียจคร้านทำให้ยากจน
d) ความผิดหวังที่สอบคัดเลือกไม่ได้
e) ความหวาดกลัววิตกกังวล
13. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนที่สุด

a) ติ๋ว ไม่ใช้ครีมถนอมผิวจึงแก่กว่าวัย
b) กิติ ว่ายน้ำไม่เป็นจึงจมน้ำตาย
c) ดนัย ไปทำบุญที่วัดทุกวันพระ
d) โฉมศรี ขี้เกียจดูหนังสือจึงสอบตก
e) นายนัดพบ ไม่สบายร่างกายจึงไม่แข็งแรง
14. ข้อใดคือประโยชน์ของการฝึกสมาธิ


a) ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่ชีวิต
b) ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
c) ทำให้เป็นคนรู้จักชีวิตมากขึ้น
d) ทำให้เป็นคนรักความสันโดษ
e) ทำให้หน้าตาสวยสดใส
15. ข้อใดแสดงถึงการมีสมาธิดีที่สุด

a) ภิกษุเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวัง
b) ขณะขับรถยนต์ เมื่อถูกแซงหรือบีบแตรไล่ก็ไม่วอกแวก แสดงว่ามีสมาธิ
c) นักเรียนอ่านหนังสือแล้วมีเสียงรบกวนก็ปิดหน้าต่างและอ่านต่อไป
d) ภิกษุฟังสนทนาธรรม เด็กเล่นฟุตบอลใกล้ๆ ก็ไม่สนใจ
e) ขณะขับรถยนต์คนขับใช้โทรศัพท์คุยกับเจ้านาย
16. การใช้สติกำหนดลมหายใจเข้า-ออก เรียกว่าอะไร

a) อานาปานัสสติ
b) การหายใจ
c) การกำหนดจิต
d) อุปสมานุสติ
e) โยนิโสมนสิการ
17. ขั้นตอนการนำสติและสมาธิมาปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปนั้น ควรมีลักษณะเช่นใด

a) เริ่มต้นด้วยการมีสติก่อน
b) .เน้นที่สมาธิก่อน
c) เริ่มต้นด้วยสมาธิ
d) เริ่มพร้อมกันทั้งสองอย่าง
e) เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระก่อน
18. ข้อใดเป็นสัมมาสมาธิ

a) คิดแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม
b) ละเว้นจากการประพฤติผิดทางกาย
c) ประกอบอาชีพสุจริต
d) ตั้งจิตให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
e) มีสติตื่นตัวอยู่เสมอ
19. การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ กรณีนั่งพื้น โดยทั่วไปให้ปฏิบัติดังนี้

a) นั่งพับเพียบ น้อมตัวเล็กน้อย
b) นั่งคุกเข่า น้อมตัวเล็กน้อย
c) นั่งเท่าเทพธิดา น้อมตัวเล็กน้อย
d) นั่งขันเข่า น้อมตัวเล็กน้อย
e) ถูกทุกข้อ
20. การกระทำเช่นใด เหมาะสมเมื่อไปวัด

a) นายเทพนุ่งกางเกงขาสั้นไปวัด
b) นายพรศักดิ์ เอาสุนัขใส่ตระกร้าไปทำบุญด้วย
c) นางสาวรัศมีใส่เสื้อสายเดี่ยวไปทำบุญ
d) นายสุภาพไม่พูดคุยในขณะที่ฟังพระเทศน์
e) นางสาวพรทิพย์แอบพูดโทรศัพท์ในขณะสวดมนต์
21. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในสมัยปัจจุบันควรเน้นในเรื่องใด

a) ประหยัดให้คุณค่าแก่ชีวิต
b) ความเชื่อที่มีต่อพิธีกรรม
c) ความศักดิ์สิทธิและความขลัง
d) ความสนุกสนานและความศักดิ์สิทธิ์
e) ความศรัทธาต่อพิธีกรรม
22. วันสำคัญของไทยวันใดถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก


a) วันอาสาฬหบูชา
b) วันมาฆบูชา
c) วันวิสาขบูชา
d) วันเข้าพรรษา
e) วันออกพรรษา
23. พิจารณาจากหลักเหตุผล องค์ประกอบของจาคตุรง สันนิบาต ข้อใดเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชา


a) พระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์
b) เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์
c) พระภิกษุ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
d) พระภิกษุทั้งหมด ล้วนเป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงบวชได้
e) เป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบองค์สาม
24. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง หลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว

a) การประเคนอาหาร การกรวดน้ำ ถวายไทยธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
b) การประเคนอาหาร การกรวดน้ำ ถวายไทยธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
c) การประเคนอาหาร การกรวดน้ำ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ถวายไทยธรรม
d) การประเคนอาหาร ถวายไทยธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ การกรวดน้ำ
e) ถวายไทยธรรม ประเคนอาหาร กรวดน้ำ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
25. ถ้าพุทธศาสนิกชน ต้องการจะทอดผ้าป่าควรจัดเมื่อใด

a) ก่อนเข้าพรรษา
b) เข้าพรรษาแล้ว
c) ก่อนเข้าพรรษา 1 วัน
d) ตอนใดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
e) หลังเข้าพรรษา 1 วัน
26. สิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอันดับแรก เมื่อเข้าพบพระสงฆ์คือข้อใด

a) นั่งพับเพียบประนมมือ
b) กราบเบญจางคประดิษฐ์
c) ถวายเครื่องสักการะบูชา
d) แจ้งความจำนง ขออนุญาตเข้าพบ
e) ประนมมือไหว้เมื่อพูดกับพระสงฆ์
27. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเกี่ยวข้องกับธรรมเรื่องใดในพระพุทธศาสนา


a) เบญจศีล เบญจธรรม
b) พรหมวิหาร 4
c) ไตรลักษณ์
d) มัชฌิมาปฏิปทา
e) อิทธิบาท 4
28. หลักใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียงคือการรู้จักประมาณในการบริโภค ซึ่งหลักทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า.............


a) มัตตัญญุตา
b) ไตรลักษณ์
c) อิทธิบาท 4
d) พรหมวิหาร 4
e) สังคหวัตถุ 4
29. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวถึง ความมีเหตุผล เปรียบเทียบได้กับหลักธรรมข้อใด

a) อิทธิบาท 4
b) อริยสัจ 4
c) พรหมวิหาร 4
d) สังคหวัตถุ 4
e) ไตรลักษณ์
30. กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยพื้นฐานจากสิ่งใด

a) สภาพปัจจุบันของสังคมไทย
b) วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
c) การบูรณาการความรู้
d) จากวัฒนธรรมทางสังคมไทย
e) .ไม่มีข้อใดถูก
31. นักเรียนคนใดที่สามารถนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง

a) นายวีรศักดิ์ชอบเที่ยวไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
b) นายมงคลกำลังบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่กำลังประสบอุทกภัย
c) นางสาวพิศสมัยกำลังนั่งสมาธิในห้องพระที่บ้าน
d) นายนพพรเข้าใจดีว่าการเบียดเบียนสัตว์นั้นเป็นสิ่งไม่ดี
e) นางสาวกนกกรเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
32. เหตุใดศาสนาทุกศาสนาเน้นเรื่องความยุติธรรม

a) เพราะเป็นลักษณะของการพัฒนาตนเอง
b) เพราเป็นลักษณะของความอุตสาหะ
c) เพราะเป็นแกนกลางของสันติสุข
d) เพราะเป็นลักษณะของการเสียสละ
e) . เพราะความยุติธรรมถือเป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์
33. ใครใช้หลักการของศาสนาในการดำเนินชีวิตได้ดีที่สุด

a) นายณัฐวุฒิแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากค่าขนมหยอดใส่กระปุกทุกวัน
b) นางสาวสุภาวดีบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
c) นางสาวกรรณิกาโต้เถียงกับเพื่อร่วมงานที่ตักเตือนเรื่องที่เธอมาทำงานสาย
d) นายสุพิณแบ่งอาหารใส่ปิ่นโตไปกินที่ทำงานทุกวัน
e) นายประสงค์แขวนพระไปทำงานด้วยทุกวัน
34. ข้อใดที่แสดงออกได้ว่าเป็นผู้มีทักษะชีวิตได้ดี


a) นายสมพงษ์เข้าใจว่าการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำสุขมาให้
b) นางดารุวรรณ์สามารถอธิบายหลักอริยสัจจ์ 4 ให้นักเรียนเข้าใจได้ถ่องแท้เนื่องจากเป็นครู
c) นายอักษรคิดว่าการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักธรรมที่น่าเชื่อถือได้
d) นายสมรักษ์กำลังให้อาหารสุนัขจรจัดซึ่งกำลังบาดเจ็บ
e) นางสาวสุกัญญานั่งฟังสอนอย่างตั้งใจ
35. ศาสนาใดเป็นศาสนาแห่งการศึกษา

a) ศาสนาคริสต์
b) ศาสนาพุทธ
c) ศาสนาชินโต
d) ศาสนาฮินดู
e) พราหมณ์
36. ศาสนาใดที่สอนโดยเน้นหลักจริยศาสตร์

a) ศาสนาอิสลาม
b) ศาสนาขงจื้อ
c) ศาสนาพุทธ
d) ศาสนาคริสต์
e) ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
37. ชาวมุสลิมทำพิธีละหมาดเพื่อจุดประสงค์อะไร

a) เป็นการนมัสการพระอัลเลาะฮ์
b) เพื่อความจงรักภักดีต่อทูตของพระเจ้า
c) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในวันสิ้นโลก
d) เพื่อแสดงความศรัทธาในวันกำหนดสภาวการณ์ของพระเจ้า
e) เพราะเชื่อว่าคนที่นับถือศาสนานี้จะต้องทำพิธีกรรมนี้ด้วย
38. ความเชื่อทางศาสนาอิสลามในข้อใดที่ใกล้เคียงกับเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนามากที่สุด

a) ศรัทธาในพิธีการทำละหมาด
b) ศรัทธาในวันพิพากษาโลก
c) ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
d) ศรัทธาในศาสนทูตและเทวทูต
e) ศรัทธาในพระอัลเลาะฮ์
39. ข้อใดกล่าวถึงศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธไม่ถูกต้อง

a) ทั้งสองศาสนาสอนว่า ชีวิตเบื้องหลังความตายมีได้หลายชาติ
b) ทั้งสองศาสนาเชื่อว่ามีอำนาจสูงสุดที่ไม่ใช่พระเจ้า
c) ทั้งสองศาสนาเชื่อว่าคนเราควรทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
d) ทั้งสองศาสนาเชื่อว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์คือเปาหมายของชีวิต
e) ถูกทุกข้อ
40. ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ถือว่าเป็นศาสนาประเภทใด

a) เทวนิยม
b) อเทวนิยม
c) เทพนิยม
d) อเทพนิยม
e) ถูกทุกข้อ
41. ความรักตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ข้อใดเปรียบดังบิดากับบุตร

a) มนุษย์กับเพื่อนบ้าน
b) มนุษย์กับพระเจ้า
c) มนุษย์กับพระบุตร
d) มนุษย์กับพระจิต
e) มนุษย์กับศาสนา
42. หลักความรักของศาสนาคริสต์สอดคล้องกับหลักธรรมใดของศาสนาพุทธ

a) สังคหวัตถุ 4
b) สัปปุริสธรรม
c) พรหมวิหาร 4
d) อิทธิบาท 4
e) อริยสัจ 4
43. พระศาสดาท่าน นบีมูฮัมหมัด ได้รับโองการจากพระเจ้าด้วยวีใด

a) คิดด้วยตัวท่านเอง
b) ได้ยินเสียง การฝัน
c) คัมภีร์โบราณตกทอดมา
d) ร่างทรง
e) มหาดเล็กนำมาถวาย
44. อาชีพในข้อใด คืออาชีพของคนในวรรณะศูทร ซึ่งเกิดจากเท้าของพระเจ้า

a) อาชีพกรรมกรแบกหาม
b) อาชีพปกครอง
c) อาชีพรับราชการครู
d) อาชีพรับราชการทหาร
e) อาชีพนักการเมือง
45. พระเยซู ถูกลงโทษด้วยการตรึงบนไม้กางเขน เพราะเหตุใด

a) เพราะเกิดเป็นคนวรรณะต่ำ
b) เพราะเป็นพระบัญชาของพระเจ้าชาวโรมัน
c) เพราะชาวยิวที่เป็นปฏิปักษ์ใส่ร้าย
d) เพราะกรรมเก่าของพระเยซูเอง
e) เพราะเป็นความต้องการของพระเยซูเพื่อให้คนอื่นยอมรับ
46. หลักคำสอนใดมีความหมายและความสำคัญกับศาสนาคริสต์มากที่สุด

a) หลักการสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ
b) หลักคำสอนเรื่องอาณาจักของพระเจ้า
c) คำสอนเรื่องการรู้จักให้อภัย
d) คำสอนเรื่องความรัก
e) หลักปฏิบัติ 10 ประการ
47. ถ้าชาวมุสลิมทุกคนมุ่งปฏิบัติซากาตอย่างสม่ำเสมอจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมชาวมุสลิมอย่างไร

a) สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
b) ลดช่องว่างในสังคม
c) ความมั่นคงในระบบการเมืองการปกครอง
d) ความสามัคคีของมุสลิมทุกเชื้อชาติทุกนิกาย
e) ได้รับการยอมรับจากศาสนาต่าง ๆ
48. ใครนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น้อยที่สุด

a) กำธรนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดแถวบ้านเป็นประจำ
b) นงค์เยาว์แขวนพระนางพญาติดตัวตลอดเวลา
c) สุภาพรเลิกดื่มสุราและสูบบุรี่ แล้วหันมาออกกำลังกายแทน
d) จุฑามาศทำการละหมาดทุกวันมิได้ขาด
e) สงกรานต์ทำบุญตักบาตรแค่สัปดาห์ละครั้ง
49. ข้อใดคือลักษณะพิเศษที่ไม่มีในศาสนาฮินดู

a) ศาสดา
b) นักบวช
c) พิธีกรรม
d) ศาสนสถาน
e) คัมภีร์
50. จุดม่งหมายสูงสุดของศาสนาฮินดู คือข้อใด

a) สวรรค์
b) นิพพาน
c) เสวยสุขในโลกทิพย์
d) การเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหม
e) การได้เข้าถึงพระเจ้า
51. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถุประสูติ ได้เกิดสิ่งใดขึ้นพร้อมกัน

a) พระมารดาทิวงคต
b) ทำนายอนาคตของเจ้าชาย
c) ดอกบัว 7 ดอก
d) สหชาติ 7 อย่าง
e) พระมหากัสสปะ
52. ข้อใดที่ไม่ได้จัดอยู่ในเทวฑูตทั้ง 4

a) คนเกิด
b) คนแก่
c) คนเจ็บ
d) คนตาย
e) สมณะ
53. ในบรรดาปัญจวัคคีย์ มีท่านใดที่มีอายุมากที่สุด

a) โกณฑัญญะ
b) วัปปะ
c) ภัททิยะ
d) มหานามะ
e) อัสสชิ
54. พิธีกรรมทางศาสนาข้อใดที่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล

a) พิธีลอยกระทง
b) พิธีแรกนาขวัญ
c) การสังคายนา
d) พิธีเวียนเทียน
e) พิธีขอฝน
55. การกระทำในข้อใดแสดงถึงการเป็นผู้รู้กาล

a) นายนภดลทำการบ้านด้วยตนเอง
b) นางสาวฉันทนาตั้งใจฟังครูสอน
c) นายสมพรแบ่งเวลาอ่านหนังสือทุกวัน
d) นายวีรศักดิ์ไม่เอาเปรียบเพื่อฝูง
e) นายสุนันท์ขยันมาเรียนทุก ๆ ไม่ขาด
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top