<<This message will be removed when you register >>


รายวิชา (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน)


1. “ สมชายสังเกตพบว่า เวลายืนเข้าแถวกลางแดด ทำไมบริเวณกางเกงหรือศีรษะ จึงรู้สึกร้อนกว่าบริเวณเสื้อ จึงทำการทดลองโดยนำกระดาษสีต่างๆ คือ ดำ น้ำเงิน ม่วง แดง เหลือง และขาว มาตัดขนาด 2 x 3 นิ้ว พันรอบเทอร์โมมิเตอร์อันละ 1 สี วัดอุณหภูมิเริ่มต้นของเทอร์โมมิเตอร์ บันทึกข้อมูล นำเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง 6 อัน ไปตั้งไว้กลางแดด วัดอุณหภูมิเมื่อเวลาผ่านไป 5 , 10 และ 15 นาที”
จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 5
ข้อใดเป็นสมมติฐานที่เหมาะสมของสถานการณ์นี้a) สีดำจะดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าสีอื่น
b) สีขาวจะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีอื่น
c) สีเข้มจะดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าสีอ่อน
d) สีอ่อนจะสะท้อนความร้อนได้น้อยกว่าสีเข้ม
e) สีอ่อนจะดูดกลืนและสะท้อนความร้อนได้ดี
2. ข้อใดเป็นตัวแปรต้นสำหรับการทดลองนี้


a) สีของกระดาษ
b) ชนิดของกระดาษ
c) ขนาดของกระดาษ
d) ระยะเวลาในการวัดอุณหภูมิ
e) ตำแหน่งที่วางกระดาษสี
3. การทดลองนี้มีจุดบกพร่อง คือไม่ได้ ควบคุมในเรื่องใด

a) สีของกระดาษ
b) เวลาและสถานที่ทดลอง
c) ความเข้มของสีกระดาษ
d) ชนิดและความหนาของกระดาษ
e) อุณหภูมิเริ่มต้นของเทอร์โมมิเตอร์
4. ข้อใดไม่ใช่การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการสังเกต

a) ส้มผลนี้มีรสหวาน
b) มะม่วงผลนี้มีสีเขียว
c) โต๊ะตัวนี้สูง 1 เมตร
d) กล่องใบนี้มีผิวหยาบขรุขระ
e) แมลงตัวนี้พบมากที่บริเวณใต้ใบ
5. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในข้อใดใช้ตรวจสอบสมมติฐานของการศึกษา

a) การสังเกต
b) การสำรวจ
c) การทดลอง
d) การอภิปราย
e) การสรุปผล
6. ถ้าต้องการทราบเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกปิงปองควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด

a) ไม้บรรทัด
b) แคลิปเปอร์
c) เทปวัดระยะ
d) สกรูเกจไมโครมิเตอร์
e) ไม้โปรแทรกเตอร์
7. ในน้ำมีปลาในนามีข้าว คำว่าน้ำและนาให้ความหมายที่ตรงกับข้อใดในทางนิเวศวิทยา

a) ระบบนิเวศ
b) ชีวภาพ
c) กลุ่มสิ่งมีชีวิต
d) แหล่งที่อยู่
e) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
8. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าแสงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

a) กบจำศีล
b) พืชผลัดใบในฤดูแล้ง
c) การอพยพของนกนางแอ่น
d) ค้างคาวออกหากินในเวลากลางคืน
e) ปลาว่ายหากินทวนน้ำ
9. ห่วงโซ่อาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

a) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
b) การถ่ายทอดพลังงานต่อๆ กันไป
c) หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
d) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
e) แสงแดดทำให้ผู้ผลิตสร้างอาหารแก่สิ่งมีชีวิตอื่น
10. ไลเคน เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการอยู่ร่วมกันในลักษณะใด

a) ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน
ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน
b) ภาวะพึ่งพากัน
c) ภาวะอิงอาศัย
d) ภาวะย่อยสลาย
e) ภาวะปรสิต
11. พื้นที่ใดมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด

a) ป่าชายเลน
b) ป่าเบญจพรรณ
c) ป่าเต็งรัง
d) ป่าพรุ
e) ป่าสนเขา
12. ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แพนเค้กช่วยแม่ทำงานบ้าน โดยใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเทลงบนพื้นเพื่อทำความสะอาด ปรากฏว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นตรงปูนยาแนวกระเบื้อง แพนเค้กสงสัยว่าเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนั้น
จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 5
น้ำยาล้างห้องน้ำที่แพนเค้กใช้เป็นสารจำพวกใด

a) กรด
b) เบส
c) เกลือ
d) ด่าง
e) สารชะล้าง
13. ข้อใดเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำยาล้างห้องน้ำกับปูนยาแนวกระเบื้อง

a) เบส + หินปูน ==> แก๊สออกซิเจน + น้ำ
b) กรด + หินปูน ==> แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ
c) เกลือ + หินปูน ==> แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ + น้ำ
d) ด่าง + หินปูน ==> แก๊สไนโตรเจน + น้ำ
e) สารชะล้าง + หินปูน ==> แก๊สออกซิเจน + น้ำ
14. การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ก่อให้เกิดแก๊สในข้อใด

a) คาร์บอนไดออกไซด์
b) แคลเซียมคาร์ไบ
c) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
d) ไนโตรเจนไดออกไซด์
e) คาร์บอนมอนอกไซด์
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไขมัน

a) เมื่อย่อยสลายโดยสมบูรณ์จะได้กรดอะมิโน
b) ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
c) ช่วยดูดซึมวิตามิน A D E K
d) เปลี่ยนเป็นคาร์ไฮเดรตได้
e) เปลี่ยนเป็นคาร์ไฮเดรตไม่ได้
16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) โปรตอนเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในอะตอม
b) ปรอทเป็นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลว
c) สารอิมัลซิฟายเออร์ใช้ทดสอบสภาพกรด-เบส
d) สารละลายกรดมีค่า pH สูงกว่า 7
e) ธาตุหมู่ 1 ทำปฏิกิริยากับกรดได้ก๊าซออกซิเจน
17. ข้อใดจัดเป็นสารละลาย

a) นม
b) โยเกิร์ต
c) น้ำแป้ง
d) น้ำโคลน
e) น้ำอัดลม
18. กรณีใดต่อไปนี้มีการรับแรงแตกต่างจากกรณีอื่น

a) การตอกตะปู
b) เสาเข็มของอาคาร
c) ส้นของรองเท้าส้นสูง
d) ขาเก้าอี้
e) ลวดสลิงของสะพานแขวน
19. จากเวกเตอร์ของแรงที่กำหนดให้ ข้อใดคือเวกเตอร์ของแรงลัพธ์a) F1
b) F2
c) F3
d) F4
e) F5
20. “ออกแรงดันวัตถุที่วางหยุดนิ่งบนพื้นราบ ปรากฏว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่” ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
ก) มีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่
ข) แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
ค) วัตถุไม่อยู่ในสภาพสมดุล


a) ข้อ ก)
b) ข้อ ข)
c) ข้อ ก) และ ข)
d) ข้อ ข) และ ค)
e) ข้อ ก) , ข) และ ค)
21. การเคลื่อนที่ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

a) รถจักรยานไต่ถัง
b) การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
c) การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
d) รถยนต์วิ่งรอบวงเวียน
e) ชิงช้าสวรรค์
22. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน

a) การลำเลียงโดยใช้ระบบสายพาน
b) การทำให้ถนนบริเวณทางโค้งมีความลาดเอียง
c) การโหลดรถแข่งให้มีความสูงลดลง
d) การใช้ระบบลูกปืนในเครื่องจักร
e) การขัดมันผิวพื้นลานสเก็ต
23. ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได้

a) น้ำมันดิบ
b) น้ำมันปาล์ม
c) แก๊สธรรมชาติ
d) ถ่านหิน
e) หินน้ำมัน
24. เหตุผลใดสำคัญที่สุดในการนำวัตถุต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ ตู้รถไฟ แท่งคอนกรีต มาทำปะการังเทียม

a) ชดเชยปะการังธรรมชาติ
b) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
c) เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะของคลื่นใต้น้ำ
d) เป็นการนำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
e) กำจัดขยะและวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี
25. การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจะเกิดมลภาวะในข้อใดรุนแรงที่สุด

a) หมอกควัน
b) เกิดกลิ่นรบกวน
c) น้ำเน่าเสีย
d) เกิดภาวะโลกร้อน
e) ฝนกรด
26. ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Green house effect)


a) การสะสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
b) การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ
c) การใช้สาร CFC ในกระป๋องสเปรย์
d) การปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
e) การสะสมของความร้อน
27. ข้อใดเป็นการนำผลิตภัณฑ์มาใช้โดยวิธีการรีไซเคิล ( Recycle)


a) การนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ
b) การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาพับถุง
c) การทำเสื้อกันจากถุงพลาสติก
d) การทำกระดาษจากเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์
e) การนำยางรถยนต์มาตัดทำถังขยะ
28. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ดิน

a) ปลูกพืชหมุนเวียน
b) ใช้ปุ๋ยคอกใส่แปลงผัก
c) การทำนากุ้งเมื่อสิ้นฤดูปลูกข้าว
d) การปลูกถั่วในสวนยาง
e) การใช้ควายไถนา
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top