<<This message will be removed when you register >>


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 2001 - 0005


1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาชีวอนามัย “ได้ถูกต้อง

a) ความสนุกสนานของผู้ประกอบอาชีพ
b) ความปราศจากโรคของผู้ประกอบอาชีพ
c) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือของผู้ประกอบอาชีพ
d) การได้รับการป้องกันอุบัติภัยของผู้ประกอบอาชีพ
e) ความปลอดภัยที่สุขสมบูรณ์ของผู้ประกอบอาชีพ
2. หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

a) กองตรวจสอบความปลอดภัย
b) สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
c) กองอาชีวอนามัย
d) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
e) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. การทาสี ท่อน้ำดื่ม น้ำใช้ ควรใช้สีใด

a) สีแดง
b) สีเหลือง
c) สีเขียว
d) สีส้ม
e) สีน้ำเงิน
4. การเกิดคลื่น สึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 มีสาเหตุเนื่องจากข้อใด

a) วาตภัย
b) อุทกภัย
c) การคลื่อนตัวของผิวโลก
d) การสั่นสะเทื่อนภายใต้มหาสมุทร
e) ภูเขาไฟระเบิด
5. ข้อใดต่อไปนี้คือ ต้นตอของการเกิดอันตราย

a) สารกัมมันตภาพรังสี รั่วไหล
b) ไฟไหม้โรงงานยางพารา เสียหาย 10 ล้าน
c) ตึกที่กำลังก่อสร้างถล่มลงมา
d) หยอกล้อเล่นกันขณะใช้เครื่องจักร
e) ฟ้าผ่าไฟไหม้โรงงาน
6. สถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีเสียงดังเกินกว่า เท่าไร จึงจัดว่าเป็นอันตราย

a) 90 เดซิเบล
b) 85 เดซิเบล
c) 80 เดซิเบล
d) 75 เดซิเบล
e) 70 เดซิเบล
7. การบริหารงานความปลอดภัยไม่ควรคำนึงถึงสิ่งใด

a) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
b) สิทธิมนุษยชน
c) สิ่งแวดล้อม
d) สารสนเทศ
e) ความมีมนุษยธรรม
8. กฎหมายกำหนดให้ตรวจอุปกรณ์ประเภท ลิฟต์ หม้อน้ำ แบบได

a) การตรวจเป็นระยะ
b) การตรวจที่ไม่ได้กำหนดเวลาแน่นอน
c) การตรวจเฉพาะกิจ
d) การตรวจอย่างต่อเนื่อง
e) การตรวจแบบพิเศษ
9. ข้อใดไม่ควรมีอยู่ในแบบฟอร์มของรายงานอุบัติเหตุ

a) สถานที่เกิดอุบัติเหตุ
b) วัน เวลา ที่เกิดอุบัติเหตุ
c) อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร
d) ทรัพย์สินเสียหาย ชำรุด มูลค่าเท่าไร
e) ทรัพย์สินของผู้เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ
10. ข้อใดไม่ใช้หัวข้อวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริงในการเกิดอุบัติเหตุ

a) ธรรมชาติของการบาดเจ็บ
b) ชนิดของอุบัติเหตุ
c) ต้นตอของการเกิดการบาดเจ็บ
d) ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ
e) ความรู้และประสบการณ์ของผู้ได้รับบาดเจ็บ
11. เครื่องดับเพลิงที่มีสัญญาลักษณ์ตัวอักษร A ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากวัตถุไฟไหม้ชนิดใด

a) น้ำมันเครื่อง
b) จาระบี
c) โลหะติดไฟได้
d) กระดาษ
e) กระแสไฟฟ้า
12. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร

a) ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องจักรทำงานเกินขีดที่ระบุไว้
b) ควรใช้ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
c) ออกแบบเครื่องจักรที่มีรูปทรงสีสันสวยงาม
d) อย่าปล่อยให้เครื่องจักรทำงานโดยไม่มีพนักงานควบคุมดูแล
e) เครื่องจักรที่ดีต้องมีการ์ดป้องกันส่วนเคลื่อนไหวต่างๆ
13. กรดซัลฟิวริก เมื่อสัมผัสร่างกาย จะมีอาการอย่างไร

a) เสียชีวิต
b) ระคายเคืองที่เหยื่อบุตา
c) ระบบทางเดินหายใจติดขัด
d) ผิวหนังไหม้
e) ปวดแสบปวดร้อน ลวกผิวหนัง
14. ไฟฟ้าในประเทศไทยมีที่ใช้กับเครื่องจักรกล มีขนาดแรงเครื่องเท่าไร

a) 110 โวลต์
b) 220 โวลต์
c) 330 โวลต์
d) 380 โวลต์
e) 440 โวลต์
15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

a) ลิฟต์ที่ใช้ขนของ สามารถใช้ขนคนงานได้ด้วย
b) สายไฟฟ้าที่พาดบนโครงเหล็กจะต้องร้อยท่อให้เรียบร้อย
c) ค้ำยัน จะต้องให้วิศวกรเป็นผู้คำนวณออกแบบ
d) นั่งร้านแบบแผ่นกระดานจะต้องยึดแน่นกับโครงเหล็ก
e) ห้ามติดตั้งเสาอากาศของเครื่องรับโทรทัศน์และป้ายโฆษณาใกล้แนวส่งสายไฟฟ้า
16. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ จากการนำระบบ มอก.1800 มาใช้งาน

a) ประหยัดงบประมาณ ในด้านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
b) ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและยอมรับในผลิตภัณฑ์
c) ลดความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของก่อการ
d) พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
e) พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน
17. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้ากำหนดให้มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า มีแรงดันมากกว่าเท่าไร ขึ้นไป ให้ลูกจ้าง

a) 40 โวลต์
b) 50 โวลต์
c) 60 โวลต์
d) 70 โวลต์
e) 80 โวลต์
18. ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ นายจ้างต้องจัดเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้าง สาขาอุตสาหกรรม ไม่เกิน เท่าไร

a) 36 ชั่วโมง/สัปดาห์
b) 42 ชั่วโมง/สัปดาห์
c) 48 ชั่วโมง/สัปดาห์
d) 54 ชั่วโมง/สัปดาห์
e) 60 ชั่วโมง/สัปดาห์
19. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดงานที่ แรงงานหญิง ห้ามทำได้แก่งานอะไรบ้าง

a) นั่งร้านสูง 6 เมตร
b) ผลิตขนส่งอาหาร
c) งานทำความสะอาดพื้นอาคาร
d) งานเหมืองแร่
e) เลื่อยวงเดือน
20. การเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยที่ประสบเหตุประเภทใด ซึ่งควรระมัดระวัง

a) กระดูกสันหลังหัก
b) ขาหัก กระดูกแทงออกมา
c) กระดูกซี่โครงหัก
d) กระดูกไหปลาร้าหัก
e) กระดูกก้นแตก
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top