<<This message will be removed when you register >>


โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3000-0201


1. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำ

a) ช่วยลดปริมาณกระดาษที่จัดเก็บ
b) ช่วยให้การจัดเก็บและค้นหาเอกสารมีความรวดเร็วมากขึ้น
c) ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน
d) ช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับเอกสารถูกต้องและมีข้อผิดพลาดน้อย
e) ช่วยทำให้ประหยัดพื้นที่ในการพิมพ์เอกสาร
2. เมื่อลบข้อความผิดพลาดแล้วต้องการนำข้อความที่ลบไปกลับคืนมาต้องกดคีย์อย่างไร

a) <Ctrl+C>
b) <Ctrl+V>
c) <Ctrl+Y>
d) <Ctrl+Z>
e) <Ctrl+S>
3. หนังสือราชการควรกำหนดหมายเลขหน้ารูปแบบใด

a) ๑,๒,๓,…..
b) 1,2,3,…..
c) หนึ่ง,สอง,สาม,…..
d) ก,ข,ค ,…..
e) I,II,III,…….
4. ข้อใดเป็นตำแหน่งแท็บ (Tab) ของจำนวนเงิน

a) Left
b) Center
c) Right
d) Decimal
e) Bar
5. ข้อใดคือสิ่งแรกสุดที่ต้องกระทำก่อนการจัดทำเอกสารคือข้อใด

a) การตั้งแท็บ
b) การกำหนดแบบอักษร
c) การตั้งค่าหน้ากระดาษ
d) การกำหนดขนาดตัวอักษร
e) ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
6. ปุ่มเครื่องมือนี้ หมายถึงข้อใดa) เปลี่ยนสีตัวอักษร
b) เปลี่ยนสีสัน
c) เปลี่ยนสีพื้น
d) เปลี่ยนสีเส้น
e) เปลี่ยนสีพื้นหลังตัวอักษร
7. ปุ่มเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปรับรูปแบบในข้อใดa) แก้ไขจุดตัด
b) แก้ไขตำแหน่งภาพ
c) ทะลุผ่าน
d) แนวเดียวกับข้อความ
e) อยู่หลังข้อความ
8. งานประเภทใดไม่ควรใช้จดหมายเวียน

a) แผ่นพับ
b) จดหมายทวงหนี้
c) ใบประกาศ
d) บัตรเชิญ
e) ป้ายฉลาก
9. ถ้าต้องการสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ควรใช้ Program ใด

a) Microsoft Word
b) Microsoft Excel
c) Microsoft PowerPoint
d) Microsoft Access
e) Microsoft Outlook
10. ข้อใดไม่ใช่การทำงานหลัก ๆ ในการทำงานกับฐานข้อมูล

a) เพิ่มข้อมูล
b) ลบข้อมูล
c) ค้นหาข้อมูล
d) วิเคราะห์ข้อมูล
e) แก้ไขข้อมูล
11. งานในข้อใดสามารถใช้ Microsoft Access ช่วยในการจัดการได้ดีที่สุด

a) การทำจดหมายเวียน
b) การทำบัญชีของบริษัท
c) การเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท
d) การสร้างภาพ Animation
e) การสร้างแผนภูมิกำไรขาดทุน
12. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของฐานข้อมูล

a) Base
b) Field
c) Record
d) File
e) Table
13. ข้อมูลใดที่มีความสัมพันธ์แบบ one-to-one เสมอ

a) นักเรียนกับคุณครู
b) นกกับท้องฟ้า
c) คนกับบัตรประชาชน
d) แม่กับลูก
e) แม่ค้ากับลูกค้า
14. ในกรณีเลือกเก็บข้อมูลแบบ Text สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดเท่าไร

a) 50 ตัวอักษร
b) 255 ตัวอักษร
c) 1,250 ตัวอักษร
d) 16,384 ตัวอักษร
e) 65,536 ตัวอักษร
15. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของคีย์หลัก

a) ข้อมูลสามารถซ้ำกันได้
b) ข้อมูลเป็นแบบตัวเลขได้เท่านั้น
c) ข้อมูลเป็นแบบตัวอักษรได้เท่านั้น
d) ข้อมูลในคีย์หลักสามารถเป็นค่าว่างได้
e) ข้อมูลซ้ำกันไม่ได้
16. ในการสร้างตาราง ถ้าข้อมูลที่สร้าง เป็น ภาพของสินค้า ควรกำหนดชนิดของข้อมูลเป็นแบบใด

a) Picture
b) HyperLink
c) OLE object
d) Lookup Wizard
e) Memo
17. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล

a) เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
b) เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ใช้งานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
c) เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล
d) เพื่อลดความขัดแย้งของข้อมูล
e) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาแก้ไขได้
18. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร

a) เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม
b) ผู้ใช้
c) หัวหน้าผ่ายคอมพิวเตอร์
d) นักวิเคราะห์ระบบ
e) ผู้ชำนาญการ
19. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทใด

a) Spreadsheet Software
b) Database Management
c) Graphic Software
d) Word Processing
e) Presentation Software
20. ส่วนใดใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเซลล์ที่ต้องการ

a) Menu Bar
b) Title Bar
c) Formating Tool Bar
d) Bar
e) Name Box
21. เครื่องหมายใดจะแสดงออกมาเมื่อความกว้างของเซลล์ไม่พอรับข้อมูล

a) &
b) ?
c) *
d) #
e) !
22. ปุ่ม ทำหน้าที่อะไรa) ต้องการเพิ่มตำแหน่งทศนิยม
b) ต้องการลดตำแหน่งทศนิยม
c) ต้องการให้แสดงเครื่องหมาย Comma
d) ต้องการเพิ่ม หรือลดตำแหน่งทศนิยม
e) ต้องการใส่เครื่องหมายทางการเงิน
23. กำหนดในเซลล์ B1 มีคำว่า 55 และในเซลล์ B2 มีคำว่า 99 ถ้าสั่ง =B1&B2 ผลลัพธ์ที่ได้ คือข้อใด

a) 55
b) 99
c) 154
d) 55&99
e) 5599
24. การตัดเกรดควรใช้ฟังก์ชันใด

a) Average
b) IF
c) Sum
d) Count
e) Max
25. ข้อใดไม่ใช่ฟังก์ชันทางการเงิน

a) PMT
b) NPV
c) INT
d) PV
e) RATE
26. กราฟชุดนี้เป็นกราฟชนิดใดa) คอลัมน์
b) เส้น
c) วงกลม
d) แท่ง
e) พื้นที่
27. ถ้าต้องการอ้างอิงเซลล์โดยให้ด้านคอลัมน์เป็นแบบสัมบูรณ์ และด้านแถวเป็นแบบสัมพัทธ์จะต้องเขียนสูตรอย่างไร

a) =C7
b) =C$7
c) =$C7
d) =$C$7
e) C$7
28. ข้อใดเป็นชนิดของแฟ้มข้อมูลแบบ PowerPoint Show

a) PPT
b) PPS
c) PPH
d) PPO
e) PPW
29. ฟังก์ชันใดหมายถึง Slide Show

a) F3
b) F4
c) F5
d) F6
e) F7
30. หมายถึงข้อใด ?a) ชมการนำเสนอ
b) การเชื่อมโยงหลายมิติ
c) การเรียงลำดับข้อมูล
d) แทรกแสดงการเคลื่อนไหว
e) การเปลี่ยนภาพนิ่ง
31. คำว่า “HandOut” หมายถึงอะไร

a) การเขียนโครงร่างการนำเสนอ
b) เอกสารประกอบการบรรยาย
c) การพิมพ์เอกสาร
d) การสร้างงานนำเสนอ
e) การจัดทำเอกสารสีขาวดำ
32. การกำหนดให้ฉายสไลด์วนเวียนไปเรื่อย ๆ กำหนด Show Option แบบใด

a) Loop Continuously until ‘ESC’
b) Loop Continuously until ‘Delete’
c) Show without animation
d) Show without narration
e) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
33. การใช้ปากกาขีดเขียนบนสไลด์ขณะแสดงสไลด์ทำได้โดย

a) คลิกเมาส์ขวาเลือก Pointer Option
b) คลิกเมาส์ขวาเลือก Go to Slide
c) คลิกเมาส์ขวาเลือก Screen
d) คลิกเมาส์ขวาเลือก Custom Show
e) คลิกเมาส์ขวาเลือก Next
34. การใส่พื้นหลังสไลด์ใช้แถบเมนูคำสั่งใด

a) Edit
b) Insert
c) Tools
d) Format
e) View
35. การออกจากโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ใช้คำสั่งใด

a) Alt + F2
b) Alt + F3
c) Alt + F4
d) Alt + F5
e) Alt + F6
36. การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองใช้กับข้อใด

a) ลูกเล่นสำหรับข้อความ และกราฟ
b) ลูกเล่นสำหรับข้อความ รูปภาพ และตาราง
c) ลูกเล่นสำหรับรูปภาพ และตาราง
d) ลูกเล่นสำหรับข้อความ และรูปภาพ
e) ลูกเล่นสำหรับข้อความ รูปภาพ กราฟ ตาราง
37. มุมมองใดที่สามารถกำหนด Slide Transition ได้

a) Handout Master
b) Slide Sorter View
c) Slide Show
d) Note Page
e) Notes Master
38. ข้อใดเป็นภาษาสื่อสารมาตรฐานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

a) IP Adress
b) FTP
c) Domain Name
d) Protocol
e) Host
39. กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2512 ชื่ออะไร

a) ARPANET
b) MILNET
c) UUNET
d) NSFNET
e) INTERNET
40. ISP คืออะไร

a) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
b) ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
c) ระบบสื่อสารของอินเทอร์เน็ต
d) คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต
e) เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
41. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ไปยัง FTP Server เรียกว่าอะไร

a) Downloading
b) Uploading
c) Login
d) Logout
e) User
42. ข้อใดเป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงรายชื่อเว็บเพจที่มีการบันทึก

a) Search
b) Favorites
c) History
d) Channels
e) Share
43. การปรับเปลี่ยนรหัสภาษาของโปรแกรม Internet Explorer ใช้เมนูหลักใด

a) File
b) Edit
c) Favorites
d) Tools
e) View
44. ข้อมูลชนิดใดที่สามารถค้นหาได้ด้วยเว็บไซด์ www.google.com

a) เว็บ
b) รูปภาพ
c) แผนที่
d) แปลภาษา
e) ถูกทุกข้อ
45. URL ย่อมาจากคำว่าอะไร

a) University Return Local
b) Universery Record Lacate
c) Uniform Resource Locator
d) Unicode Ready Locator
e) Unit Relation Locate
46. ข้อใดไม่จัดเป็นส่วนหัวของจดหมาย

a) Subject
b) Cc
c) From
d) Attachment
e) To
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top