<<This message will be removed when you register >>


ข้อสอบรายวิชาตรรกะ ความมีเหตุผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์


1. จงหาค่าของเลขอนุกรม ต่อไปนี้ 7 9 11 13 15 …

a) 17
b) 18
c) 19
d) 20
e) 21
2. จงหาค่าของเลขอนุกรม ต่อไปนี้ 6 11 18 27 38 .......

a) 39
b) 42
c) 50
d) 51
e) 55
3. นายสมเอกขายนกราคาตัวละ 30 บาท ไก่ราคาตัวละ 40 บาท ขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายสมเอกขายนกไปกี่ตัว

a) 8
b) 10
c) 15
d) 20
e) 25
4. จงอ่านเลขที่บ้าน 87/304

a) บ้าน - เลข - ที่ - แปด - สิบ - เจ็ด - ทับ - สาม - ร้อย - สี่
b) บ้าน - เลข - ที่ - แปด - เจ็ด - ทับ - สาม - ร้อย - สี่
c) บ้าน - เลข - ที่ - แปด - สิบ - เจ็ด - ทับ - สาม - ศูนย์ - สี่
d) บ้าน - เลข - ที่ - แปด - เจ็ด - ทับ - สาม - ศูนย์ - สี่
e) ถูกทุกข้อ
5. ถ้า ab = 0 แล้วข้อใดถูกต้องที่สุด

a) a = 0
b) b = 0
c) a = 0 และ b = 0
d) a = 0 หรือ b = 0
e) ไม่มีข้อใดถูก
6. ใช้ธนบัตรราคาใบละ 100 บาท ซื้อของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาทตามลำดับ จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่?

a) 100 - X + Y บาท
b) 100 + (X - Y) บาท
c) 100 - (X + Y) บาท
d) 100 - X Y บาท
e) 100 - 2xy บาท
7. 22 + 32 + 42 + 52 + 62 = ……….

a) 89
b) 90
c) 91
d) 92
e) 93
8. ฝากเงิน 4,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี ฝากเงินนาน 6 เดือนจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร

a) 500 บาท
b) 400 บาท
c) 200 บาท
d) 100 บาท
e) 50 บาท
9. เลขอะไรที่ยกกำลังสามแล้วได้ 729

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10
10. จ้างคนงาน 10 คน ขนของขึ้นจากท่าเรือใช้เวลา 9 ชั่วโมง ถ้ามีคนงาน 18 คน ทำงานอย่างเดียวกันจะทำเสร็จในเวลากี่ชั่วโมง

a) 25 ชั่วโมง
b) 20 ชั่วโมง
c) 15 ชั่วโมง
d) 10 ชั่วโมง
e) 5 ชั่วโมง
11. เลข 2 จำนวนรวมกันเท่ากับ 40 ผลต่างเท่ากับ 2 เลขจำนวนน้อยเท่ากับเท่าไร

a) 17
b) 19
c) 21
d) 23
e) 25
12. ก , ข และ ค ร่วมหุ้นกันลงทุนในอัตรา 1 : 2 : 4 ตามลำดับ ถ้า ก ลงทุน 1,200 บาท อยากทราบว่า ค จะลงทุนมากกว่า ข เท่าไร

a) 900
b) 1,800
c) 2,400
d) 2,800
e) 3,000
13. ตั้งแต่เลข 1 ถึง 100 มีเลข 0 อยู่ทั้งหมดกี่ตัว

a) 9 ตัว
b) 10 ตัว
c) 11 ตัว
d) 12 ตัว
e) 13 ตัว
14. เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ดำรัสอายุ 15 ปี อีก 15 ปีข้างหน้า ดำรัสจะมีอายุเท่าไร

a) 30 ปี
b) 35 ปี
c) 40 ปี
d) 45 ปี
e) 50 ปี
15. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้างยาว Y หน่วย ด้านยาวยาวเป็น 4 เท่าของด้านกว้าง จงหาผลบวกของด้านทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้

a) 6Y หน่วย
b) 8Y หน่วย
c) 10Y หน่วย
d) 12Y หน่วย
e) 14Y หน่วย
16. มีไก่และหมูอยู่ในบ้านรวมกัน 12 ตัว ถ้านับขารวมกันได้ขาของไก่มากกว่าขาของหมู 6 ขา อยากทราบว่าในบ้านมีหมูอยู่กี่ตัว

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
17. ขายเทปไปเครื่องหนึ่งเป็นเงิน 2,200 บาท ได้กำไร 10% ของราคาทุน ราคาต้นทุนของเทปเครื่องนี้เป็นเท่าไร

a) 1,800 บาท
b) 2,000 บาท
c) 2,100 บาท
d) 2,300 บาท
e) 2,500 บาท
18. เสาไฟฟ้าปักห่างกันต้นละ 20 เมตร ระยะจากต้นที่ 1 ถึงต้นที่ 12 จะห่างกันกี่เมตร

a) 120
b) 220
c) 200
d) 240
e) 260
19. ห้องสมุดมีหนังสือชำรุด 20% ของจำนวนหนังสือทั้งหมด และได้ทำการซ่อมหนังสือเก่าที่ชำรุดจำนวน 150 เล่ม จำนวนหนังสือทั้งหมดมีกี่เล่ม

a) 200
b) 350
c) 475
d) 550
e) 750
20. ปีนี้ราคาเนยก้อนละ 85 บาท จากปีที่แล้วราคาก้อนละ 77 บาท อยากทราบว่าราคาเนยเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

a) 9.41
b) 10.39
c) 11.03
d) 12.01
e) 13.39
21. การสอบแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็มทั้งสองวิชาเท่ากับ 80 คะแนน ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิทยาศาสตร์ได้ 55% เขาต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้กี่คะแนน จึงได้คะแนนรวมทั้งสองวิชาเท่ากับ 100 คะแนน

a) 30
b) 44
c) 56
d) 65
e) 80
22. พีมีเงินเป็น 250% ของเพิล และสองคนมีเงินรวมกัน 3,500 บาท พีมีเงินมากกว่าเพิลกี่บาท

a) 1,000
b) 1,500
c) 2,000
d) 2,500
e) 3,000
23. การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช.ทั้งหมด 1,200 คน สอบไม่ผ่าน 400 คน มีนักเรียนที่สอบผ่านร้อยละเท่าไร

a) 50.65
b) 56.67
c) 60.65
d) 66.67
e) 76.67
24. สามเท่าของเลขจำนวนหนึ่งบวกด้วย 20 เท่ากับ 50 จำนวนนั้นมีค่าเท่าไร

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50
25. ผลบวกของเลขจำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกันเท่ากับ -84 เลขจำนวนเต็มนั้นมีค่าเท่าไร

a) -29 , -28 , -27
b) -30 , -29 , -28
c) -31 , -30 , -29
d) 29 , 28 , 27
e) 30 , 29 , 28
26. จำนวนเต็มสองจำนวนในข้อใดบวกกันได้ -1 คูณกันได้ -56

a) -1 , 56
b) -2 , 28
c) -4 , 14
d) -8 , -7
e) -8 , 7
27. จากโจทย์ใช้ตอบคำถามข้อ 28-29
นิดอ่านหนังสือนวนิยายเรื่องหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ของเล่ม และวันต่อมาอ่านได้อีก 30 หน้า
รวมสองวันอ่านได้ครึ่งเล่ม
หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่หน้า

a) 300
b) 330
c) 350
d) 400
e) 420
28. นิดอ่านหนังสือนวนิยายเรื่องหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ของเล่ม และวันต่อมาอ่านได้อีก 30 หน้า รวมสองวันอ่านได้ครึ่งเล่ม
วันแรกอ่านได้กี่หน้า

a) 80
b) 100
c) 120
d) 150
e) 200
29. ขายบ้านได้ค่านายหน้า 5% เป็นเงิน 20,000 บาท ขายบ้านราคาเท่าไร

a) 300,000
b) 400,000
c) 450,000
d) 500,000
e) 550,000
30. หน่องสอบวิชาคณิตศาสตร์สองครั้ง ครั้งแรกสอบได้ 60 คะแนน ถ้าต้องการให้ได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน เขาต้องสอบครั้งที่สองให้ได้กี่คะแนน

a) 50
b) 60
c) 70
d) 80
e) 90
31. จากโจทย์ใช้ตอบคำถามข้อ 32-33
ซื้อส้ม 50 กิโลกรัม และฝรั่ง 80 กิโลกรัม จ่ายเงินทั้งหมด 2,850 บาท ขายส้มได้กำไร 20% ขายฝรั่งได้กำไร 30% รวมได้กำไรทั้งหมด 730 บาท
ซื้อส้มมากิโลกรัมละกี่บาท

a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
e) 40
32. ซื้อส้ม 50 กิโลกรัม และฝรั่ง 80 กิโลกรัม จ่ายเงินทั้งหมด 2,850 บาท ขายส้มได้กำไร 20%
ขายฝรั่งได้กำไร 30% รวมได้กำไรทั้งหมด 730 บาท
ซื้อฝรั่งมากิโลกรัมละกี่บาท

a) 13
b) 15
c) 18
d) 20
e) 25
33. จากโจทย์ใช้ตอบคำถามข้อ 34-36
จากการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์หนึ่งมีผู้มารับบริการดังนี้
ซ่อมรถจักรยานยนต์จำนวน 20 คน
ซ่อมมุ้งลวดจำนวน 18 คน
เรียน 108 อาชีพ 25 คน
ซ่อมรถจักรยานยนต์และมุ้งลวดจำนวน 9 คน
ซ่อมมุ้งลวดและเรียน 108 อาชีพ 10 คน
ซ่อมรถจักรยานยนต์และเรียน 108 อาชีพ 12 คน
ซ่อมรถจักรยานยนต์ มุ้งลวดและเรียน 108 อาชีพ 7 คน
เรียน 108 อาชีพอย่างเดียวกี่คน

a) 5
b) 10
c) 15
d) 25
e) 35
34. ผู้ที่มาใช้บริการ 2 อย่างมีกี่คน

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 10
35. ผู้ที่มาใช้บริการทั้งหมดมีกี่คน

a) 20
b) 25
c) 39
d) 43
e) 63
36. จากแผนภูมิรูปวงกลมใช้ตอบคำถามข้อ 37-38
กลุ่มประเทศใดที่มีมูลค่าการส่งออกกุ้งมากที่สุดa) เอเชีย
b) สหรัฐอเมริกา
c) สหภาพยุโรป
d) ออสเตรเลีย
e) อื่น ๆ
37. กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทั้งหมด

a) 1.42%
b) 2.57%
c) 7.03%
d) 31.77%
e) 57.18%
38. จากกราฟเส้นใช้ตอบคำถามข้อ 39-40
กราฟแสดงราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองชนิดดีที่เกษตรกรขายได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2547 หน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัม
ราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองชนิดดีที่เกษตรกรขายได้เดือนใดที่ราคาสูงสุดa) กุมภาพันธ์
b) มีนาคม
c) เมษายน
d) พฤษภาคม
e) มิถุนายน
39. ราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองเดือนมิถุนายนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองทั้งหมด

a) 20%
b) 25%
c) 30%
d) 35%
e) 40%
40. ใช้ตอบคำถามข้อ 41-42
จากมูลค่าการส่งออก ดอกกล้วยไม้สด น้ำตาลทราย นมและครีม กุ้งสดแช่แข(ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2548
มูลค่าส่งออกทั้งหมด 51,659.63 ล้านบาท
มูลค่าส่งออกดอกกล้วยไม้สดกี่ล้านบาทa) 2,536.49
b) 4,986.25
c) 7,634.5
d) 14,903.37
e) 29,231.76
41. นมและครีมมูลค่าการส่งออกสูงกว่าดอกกล้วยไม้สดกี่เปอร์เซ็นต์

a) 3.74
b) 4.34
c) 4.74
d) 5.47
e) 5.65
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top