<<This message will be removed when you register >>


วิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัส 3000-1601


1. ข้อใดให้ความหมายของห้องสมุดได้ถูกต้องที่สุด

a) เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
b) เป็นแหล่งรวมข่าวสารที่ทันสมัย
c) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและให้บริการ สารสนเทศ
d) เป็นแหล่งรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ในโลก
e) เป็นสถานที่เก็บหนังสือมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

a) การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลควรเรียนรู้
จากสถานที่จริงเท่านั้น
b) การศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางควรอ่านจาก
เอกสารให้มาก ๆ
c) การศึกษาค้นคว้าให้ได้รับความรู้มากควรอ่าน
จากเอกสารและเรียนรู้จากสถานที่อื่น ๆ
d) การศึกษาค้นคว้าควรเริ่มจากสื่ออินเทอร์เน็ต
e) การศึกษาค้นคว้าควรศึกษาจากเทคโนโลยีที่
หลากหลาย
3. แหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
เหมาะสมกับการไปทัศนศึกษาและให้บริการ
ชุมชนในท้องถิ่นคือข้อใด

a) หอสมุดแห่งชาติ
b) หอจดหมายเหตุ
c) ศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรม
d) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
e) ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
4. สารสนเทศ (Information) มีความหมายตรงกับข้อ
ใดมากที่สุด

a) สัญลักษณ์ ข้อมูลเป็นตัวอักษร
b) ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
c) ความรู้ข่าวสารที่บันทึกไว้ในหลายรูปแบบ
d) รูปภาพที่บันทึกไว้ในฟิล์มภาพยนตร์
e) ความรู้ข่าวสารที่บันทึกไว้ในหนังสือ
5. ข้อใดบอกความสำคัญของสารสนเทศได้ถูกต้อง
ที่สุด

a) เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
b) เป็นแนวทางในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
c) เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา
d) เป็นแนวทางพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม
e) เป็นแนวทางให้ใช้สารสนเทศของผู้อื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
6. ข้อใดเป็นการรู้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม

a) สมศรีอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกครั้งที่เขียนรายงาน
b) สมชายขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญลงในหนังสือของห้องสมุด
c) สมรักษ์แอบหยิบวารสารมาอ่านนอกห้องสมุด
d) สมโชคอ่านหนังสือเสียงดังในห้องสมุด
e) สมบัติลอกการบ้านเพื่อนมาส่งครู
7. การรู้สารสนเทศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตดังนั้นผู้รู้สารสนเทศควรมีลักษณะในข้อใด

a) ด้านภาษา เทคโนโลยีและจริยธรรม
b) ด้านการค้นคว้า เทคโนโลยีและจริยธรรม
c) ด้านการสืบค้น เทคโนโลยีและจริยธรรม
d) ด้านความคิด เทคโนโลยีและจริยธรรม
e) ด้านความรับผิดชอบ เทคโนโลยีและจริยธรรม
8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการสืบค้นสารสนเทศ

a) เพื่อดำเนินงานหรือประกอบธุรกิจ
b) เพื่อความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ
c) เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
d) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร
e) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
9. เมื่อนักศึกษาพบบัตรรายการหรือพบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วข้อใดคือตัวบ่งชี้ให้นักศึกษาไปหยิบหนังสือบนชั้นได้

a) ชื่อผู้แต่ง
b) ชื่อหนังสือ
c) เลขหมู่หนังสือ
d) เลขเรียกหนังสือ
e) แนวสืบค้น
10. การค้นหาหนังสือถ้าเราไม่ทราบชื่อผู้แต่งหรือชื่อหนังสือควรค้นหาจากบัตรรายการชนิดใด

a) บัตรผู้แต่ง
b) บัตรหัวเรื่อง
c) บัตรชื่อเรื่อง
d) บัตรทะเบียนหรือบัตรแจ้งหมู่
e) บัตรโยง
11. ต้องการค้นหาข้อมูลความเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรค้นหาจากข้อใด

a) เว็บไซต์ของ สอศ.
b) หนังสือแนะนำ สอศ.
c) วารสาร สอศ.
d) รายงานประจำปีของ สอศ.
e) ฐานข้อมูลซีดีรอมของ สอศ.
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

a) โอแพคสามารถค้นหาเอกสารฉบับเต็มได้
b) เอกสารฉบับเต็มเป็นสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถอ่านสารสนเทศได้ทันที
c) เอกสารฉบับเต็มผู้ใช้ต้องติดตามตัวเล่ม
d) สาระสังเขปเป็นข้อมูลบรรณานุกรมของบทความวารสาร
e) ดรรชนีเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของบทความวารสารและหนังสือพิมพ์
13. ข้อใดเป็นแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

a) ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
b) ซีดีรอม
c) บริการรับส่งสินค้า
d) ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
e) บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
14. ข้อใดบอกความหมายของรายงานได้ถูกต้องที่สุด

a) การศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน
b) เรื่องราวที่นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
c) การรวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
d) ผลของการศึกษาค้นคว้านำมาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผน
e) ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่าง ๆ
15. การนำเสนอรายงานด้วยวาจามีผลดีอย่างไร

a) ผู้ฟังสามารถซักถามได้
b) มีเนื้อหาไม่มาก
c) เข้าใจได้ง่าย
d) ผู้ฟังให้ความสนใจ
e) ผู้นำเสนอให้ข้อมูลได้ชัดเจน
16. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการทำรายงาน

a) วางโครงเรื่อง
b) บันทึกข้อมูล
c) เรียบเรียงเนื้อหารายงาน
d) กำหนดหัวข้อเรื่อง
e) รับคำสั่งจากครูผู้สอน
17. ข้อใดเป็นลักษณะของการเขียนโครงเรื่องที่ดี

a) หัวข้อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
b) ควรมีหัวข้อย่อยมาก ๆ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ง่าย
c) หัวข้อควรมีข้อความยาว ๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดครบถ้วน
d) ควรเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ตามเอกสารที่อ่าน
e) มีองค์ประกอบของรายงานอย่างครบถ้วน
18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) การรวบรวมเนื้อหารายงานควรรวบรวมจากสารสนเทศทุกรูปแบบให้ได้เนื้อหารายงานมากที่สุด
b) การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้านำเสนอได้ทั้งแบบรายงานปากเปล่าและแบบลายลักษณ์อักษร
c) การเรียบเรียงรายงานควรคำนึงถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้องและควรนำสำนวนโวหารมาเขียนประกอบมากๆ เพื่อให้รายงานน่าสนใจ
d) การนำเสนอรายงานแบบลายลักษณ์อักษรควรคำนึงถึงส่วนประกอบเนื้อเรื่องเป็นอันดับแรก
e) การพิมพ์รายงานควรพิมพ์ให้สะดุดตาและเป็นที่สนใจสนใจของผู้อ่านเป็นสำคัญ
19. ข้อใดแสดงให้เห็นการใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

a) บุญมาบอกแหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทุกครั้งที่นำมาประกอบการเขียนรายงาน
b) บุญมีมีน้ำใจเผื่อแผ่ข้อมูลให้เพื่อนใช้ประกอบการเขียนรายงาน
c) บุญโชคส่งรายงานตามกำหนดเวลาทุกครั้ง
d) บุญหลายเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบ
e) บุญเยี่ยมนำเสนอรายงานด้วยวาจาได้อย่างประทับใจ
20. ข้อใดเป็นลักษณะของรายงานที่ดี

a) เนื้อหามีเอกภาพและสัมพันธภาพสอดคล้องกันตลอดทั้งเรื่อง
b) รูปแบบและส่วนประกอบถูกต้องสมบูรณ์
c) การเรียบเรียงและการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการเขียน
d) มีคุณค่าควรแก่การนำไปใช้ประโยชน์ได้
e) ถูกต้องทุกข้อ
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top