<<This message will be removed when you register >>


วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2001-0007


1. ธุรกิจหมายถึงข้อใด

a) การจัดตั้งองค์กรหรือกิจการ
b) กระบวนการนำทรัพยากรธรรมชาติผ่านกรรมวิธีการผลิต
c) ความต้องการซื้อของผู้บริโภค
d) การดำเนินงานโดยกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน
e) กิจการการโอนย้ายสินค้าและบริการ
2. ข้อใดเป็นความสำคัญของธุรกิจ

a) สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
b) เพิ่มผลประโยชน์หรือกำไร
c) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กิจการ
d) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ
e) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
3. องค์ประกอบธุรกิจข้อใดเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

a) การเงิน
b) การผลิต
c) การตลาด
d) การค้าปลีก
e) การค้าส่ง
4. กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อธุรกิจคือข้อใด

a) ผู้ขาย
b) รัฐบาล
c) ผู้ซื้อ
d) ลูกจ้าง
e) ผู้ลงทุน
5. การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนร่วมกันตรงกับรูปแบบข้อใด

a) กิจการเจ้าของคนเดียว
b) ห้างหุ้นส่วน
c) บริษัท
d) สหกรณ์
e) รัฐวิสาหกิจ
6. “ชาวเรือออกทะเลหาปลา” จัดเป็นลักษณะประกอบการข้อใด

a) การผลิตสินค้า
b) การก่อสร้าง
c) การผลิตวัตถุดิบ
d) การเกษตรกรรม
e) การคมนาคมและการขนส่ง
7. ข้อใดคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

a) กรมสรรพากร
b) กรมสรรพสามิต
c) กรมประชาสัมพันธ์
d) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
e) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว

a) นางสาววันดีขายข้าวมันไก่
b) นายฝันดีขายไก่ย่างห้าดาว
c) นางสาวแอนขายก๋วยเตี๋ยวชายสี่บะหมี่เกี๊ยว
d) จุ๋มขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชมป์
e) ธนากรเป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
9. ข้อเสียของการประกอบการโดยห้างหุ้นส่วนสามัญ

a) รับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัด
b) รับผิดชอบในหนี้จำกัด
c) การเจริญเติบโตของธุรกิจไม่มีขอบเขต
d) การตัดสินใจง่าย
e) การเพิ่มเงินลงทุนทำได้ง่าย
10. ความหมายของการประกอบการข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) บุคคลที่จัดตั้งองค์กรธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพื่อหวังผลกำไร
b) การจัดตั้งองค์กรหรือกิจการเพื่อดำเนินการผลิต การจำหน่าย และการให้บริการ โดยนำปัจจัยต่างๆมาลงทุน
c) การกระทำกิจกรรมของมนุษย์อย่างต่อเนื่องกัน เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย
d) ผู้ที่มีความคิดที่จะดำเนินธุรกิจโดยการก่อตั้งธุรกิจขึ้นมา
e) กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลร่วมมือกันทำงานในการผลิต
11. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

a) ความชอบธุรกิจ
b) ความรู้ในธุรกิจ
c) ความตั้งใจที่จะทำ
d) มีภาวะผู้นำ
e) มีการพัฒนาตนเอง
12. ข้อใดจัดเป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า

a) ต้องเปิดเผยข้อมูล ตรงไปตรงมา
b) ไม่นำเสนอข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงสำหรับสินค้า
c) ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่เอาเปรียบธุรกิจขนาดเล็ก
d) ละเว้นการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อม
e) ยึดหลักปรองดองยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
13. “การขายตัดราคา” ขัดกับ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด

a) จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น
b) จรรยาบรรณต่อลูกค้า
c) จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน
d) จรรยาบรรณต่อพนักงาน
e) จรรยาบรรณต่อรัฐบาล
14. “กาแฟลดน้ำหนักเพรียว สามารถลดน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม ภายใน 1 สัปดาห์” ขัดกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด

a) จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น
b) จรรยาบรรณต่อลูกค้า
c) จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน
d) จรรยาบรรณต่อพนักงาน
e) จรรยาบรรณต่อรัฐบาล
15. ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการคัดเลือกพนักงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน คือข้อใด

a) นายกล้าสำเร็จการศึกษาด้านช่างกลทำงานตำแหน่งบัญชี
b) นายดำ สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีทำงานตำแหน่งพิมพ์ดีด
c) นางสาวลิ้นจี่ สำเร็จการศึกษาด้านเลขานุการทำงานตำแหน่งหน้าห้องผู้อำนวยการ
d) นางสาวมะยม สำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
e) นางสาวน้ำผึ้ง สำเร็จการศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานตำแหน่งบัญชี
16. สถาบันที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีความหมายตรงกับข้อใด

a) การจัดการ
b) การจัดองค์การ
c) องค์การ
d) สถาบัน
e) การบริการ
17. การนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติมาแปรสภาพตรงกับข้อใด

a) หน้าที่ผลิต
b) หน้าที่ผลิตภัณฑ์
c) หน้าที่การจัดจำหน่าย
d) หน้าที่การกระจายรายได้
e) หน้าที่การตลาด
18. ข้อใดไม่ใช่บทบาทขององค์กรธุรกิจ

a) ยกมาตรฐานการครองชีพ
b) นำเทคโนโลยีใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์
c) ช่วยเหลือสังคม
d) เศรษฐกิจเติบโตเจริญก้าวหน้า
e) มีความสามารถในการบริหารงาน
19. โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือข้อใด

a) โครงสร้างแบ่งตามหน้าที่
b) โครงสร้างแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์
c) โครงสร้างแบบสายงานหลัก
d) โครงสร้างแบบสายการบังคับบัญชา
e) โครงสร้างแบบแมททริกซ์
20. การบริหาร (Administration) ที่เป็นระดับการกำหนดนโยบายมักนิยมใช้สำหรับการบริหารงานประเภทใด

a) ธุรกิจเอกชน
b) หน่วยงานราชการ
c) วัด
d) มูลนิธิ
e) สมาคม
21. ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ

a) 5 ระดับ
b) 4 ระดับ
c) 3 ระดับ
d) 2 ระดับ
e) 1 ระดับ
22. โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

a) 1 ลักษณะ
b) 2 ลักษณะ
c) 3 ลักษณะ
d) 4 ลักษณะ
e) 5 ลักษณะ
23. การห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือข้อใด

a) Authority
b) Power
c) Rules
d) Accountability
e) Security
24. การกำหนดทางในการดำเนินงานและกิจกรรมล่วงหน้าตามเป้าหมายขององค์การคือข้อใด

a) Planning
b) Organizing
c) Directing
d) Staffing
e) Controlling
25. ข้อใดต่อไปนี้ คือ สิทธิที่จะออกคำสั่งในการบริหารงาน

a) กฎ
b) อำนาจ
c) อำนาจหน้าที่
d) อำนาจบารมี
e) ภาระหน้าที่
26. ข้อใดต่อไปนี้เป็น “จริยธรรมของผู้ประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม”

a) การบำบัดน้ำเสียก่อนการปล่อยลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง
b) การให้ความร่วมมือในการแข่งขันในทางที่เป็นประโยชน์
c) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
d) การเอาใจใส่ในสวัสดิการของบุคลากรในองค์กร
e) การละเว้นการติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวก
27. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของผู้ประกอบการ

a) มีความอดทนและขยัน
b) มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
c) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
d) มีเหตุผลในการตัดสินใจ
e) มีความคิดรวบยอดที่ดีเยี่ยม
28. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน

a) จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพกว่าคู่แข่งขันในราคาแพง
b) จำหน่ายสินค้าที่ด้อยคุณภาพกว่าคู่แข่งขันในราคาแพง
c) ละเว้นการให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจ
d) ละเว้นการกลั่นแกล้ง ให้ร้ายป้ายสี คู่แข่งขัน
e) เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งขัน
29. ขายสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม เป็นจริยธรรมของใคร

a) จริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน
b) จริยธรรมของนักธุรกิจต่อลูกค้า
c) จริยธรรมของนักธุรกิจต่อพนักงาน
d) จริยธรรมของนักธุรกิจต่อสังคม
e) จริยธรรมของนักธุรกิจต่อผู้ประกอบธุรกิจ
30. “แผนธุรกิจ” หมายถึงอะไร

a) การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานทางการตลาด
b) เครื่องมือที่ผู้ประกอบการใช้กำหนดขั้นตอนวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีระบบ
c) สิ่งที่ทำให้ผู้อ่านมองเห็นลักษณะของโครงการโดยรวมภายในเวลาจำกัด
d) เป็นการตรวจสอบความสามารถ ความพร้อมของกิจการในด้านต่างๆ
e) แนวคิดหลักขององค์การเพื่อกำหนดแผนระยะยาวที่ชัดเจนของธุรกิจ
31. การพบข้อผิดพลาดนำไปแก้ไขปรับปรุงได้ ตรงกับลักษณะการจัดทำแผนธุรกิจข้อใด

a) เป็นเครื่องมือควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
b) เป็นเครื่องมือในการแสวงหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน
c) มีเป้าหมายการดำเนินงานชัดเจน
d) แผนธุรกิจสามารถวัดผลสำเร็จได้
e) แนวทางหรือรายละเอียดในการดำเนินงาน
32. “ภายใน 1 เดือน จำหน่ายได้ 300,000 บาท” ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อใด

a) วัตถุประสงค์ต้องสามารถวัดผลได้
b) วัตถุประสงค์ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม
c) วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีสิ่งจูงใจ
d) วัตถุประสงค์ไม่ควรมากเกินไป
e) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น
33. ส่วนสำคัญที่สุดของแผนธุรกิจคือข้อใด

a) บทสรุปของผู้บริหาร
b) แนวคิดธุรกิจ
c) กลุ่มตลาดเป้าหมาย
d) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
e) แผนการตลาด
34. “ผู้บริโภครักษ์สุขภาพ” จัดเป็นสถานการณ์ข้อใดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

a) จุดแข็ง
b) จุดอ่อน
c) โอกาส
d) อุปสรรค
e) กลยุทธ์ทางการตลาด
35. ข้อใดจัดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

a) ผลิตภัณฑ์
b) การเงิน
c) โครงสร้างองค์การ
d) แนวโน้มเศรษฐกิจ
e) ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร
36. “คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น”จัดเป็นการวิเคราะห์ SWOT ข้อใด

a) จุดแข็ง
b) จุดอ่อน
c) โอกาส
d) อุปสรรค
e) สิ่งแวดล้อม
37. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ตรงกับข้อใด

a) จัดทำขวดนมเด็กเป็นรูปตัวการ์ตูน
b) ซื้อแชมพูแถมครีมนวด
c) จำหน่ายสินค้าทางเว็ปไซต์
d) สินค้าราคาถูกทุกวัน
e) พนักงานขายอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
38. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด

a) เป็นลักษณะการประกอบการซึ่งมีผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 100 คนและไม่เกิน 7 คน
b) แต่ละคนถือหุ้นมากน้อยเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 หุ้น
c) ต้องมีการทำหนังสือบริคณห์สนธิ
d) ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นให้ชำระเงินค่าหุ้นมาอย่างน้อย 25% ของมูลค่าหุ้น
e) เมื่อได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนแล้ว ต้องจดทะเบียนภายใน 90 วัน
39. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของภาษีอากร

a) สิ่งที่รัฐบาล <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5>บังคับเก็บจากราษฎร <http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1> เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม
b) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้
c) เป็นการรายงานภาษีอากรต่อเจ้าพนักงานก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
d) เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ
e) เป็นการประกอบกิจการซื้อขายและบริการ
40. กิจการใดต่อไปนี้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

a) กิจการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
b) กิจการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
c) กิจการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
d) กิจการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี
e) กิจการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี
41. การจ้างแรงงานต้องทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์

a) ทำสัญญาจ้างโดยลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ
b) เมื่อทำสัญญาแล้วต้องติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย
c) เข้าใจถูกต้องตรงกันและตกลงด้วยวาจา
d) ต้องมีการยกเลิกสัญญาก่อนการเลิกจ้าง 1 ช่วงระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง
e) ทำสัญญาโดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน
42. ร้านรามค้าปลีก มียอดซื้อสินค้าประจำเดือนมิถุนายน 2548 จำนวน 50,000 บาท ยอดขายสินค้า 70,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ดังนั้นร้านรามค้าปลีกจะต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับคืนเงินภาษีจำนวนเท่าใด

a) ชำระเพิ่ม 1,350 บาท
b) ชำระเพิ่ม 1,400 บาท
c) ชำระเพิ่ม 1,450 บาท
d) ได้รับคืน 1,350 บาท
e) ได้รับคืน 1,400 บาท
43. ร้านเสริมสวยชลดาจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 65,000 บาท รายได้ค่าบริการมีจำนวน 45,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดังนั้นร้านเสริมสวยชลดาจะต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับคืนเงินภาษีจำนวนเท่าใด

a) ชำระเพิ่ม 1,400 บาท
b) ชำระเพิ่ม 1.410 บาท
c) ชำระเพิ่ม 1,420 บาท
d) ได้รับคืน 1,400 บาท
e) ได้รับคืน 1,410 บาท
44. เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) คือข้อใด

a) เงินเดือน และค่าจ้างแรงงาน
b) ค่าธรรมเนียม
c) ค่านายหน้า
d) ค่าส่วนลด
e) ดอกเบี้ยพันธบัตร
45. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับข้อใด

a) VET
b) VAT
c) TAX
d) TEX
e) VAX
46. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เวลาทำงานปกติในหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินกี่ชั่วโมง

a) 32 ชั่วโมง
b) 36 ชั่วโมง
c) 42 ชั่วโมง
d) 46 ชั่วโมง
e) 48 ชั่วโมง
47. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

a) แจ้งการจ้างแรงงานต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน
b) จัดทำบันทึกสภาพการจ้างไว้ ณ สถานประกอบการ
c) แจ้งการเลิกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน
d) แจ้งการเลิกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน
e) แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
48. ข้อใดเป็นความหมายของความพอเพียง

a) แนวทางการดำเนินชีวิตโดยเน้นความอดทน ความเพียร และความรอบคอบ
b) การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับพอเพียง
c) ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงมีพฤติกรรมคุ้มกันที่ดี
d) ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
e) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
49. นักเรียนออมเงินด้วยการฝากธนาคารทุกเดือนตรงกับข้อใด

a) ความพอเพียง
b) ความพอประมาณ
c) ความมีเหตุผล
d) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
e) ความรอบคอบ
50. นักเรียนจัดทำ”โครงการจำหน่ายขนมปังปิ้ง” โดยเลือกขนมปังที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ตรงกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด

a) ความพอประมาณ
b) ความมีเหตุผล
c) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
d) การมีคุณธรรม
e) การมีความรู้
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top