<<This message will be removed when you register >>


วิชา 2000 - 1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


1. ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อการสังเกต

a) มะม่วงผลนี้มีรสเปรี้ยว
b) ขนุนต้นนี้สูง 2 เมตร
c) ฝรั่งผลนี้มีผิวขรุขระ
d) ทุเรียนผลนี้มีกลิ่นหอม
e) องุ่นพวงนี้มีสีม่วง
2. น้ำตาลทราย หมายถึง สารที่เป็นของแข็ง มีรูปร่างเป็นเม็ดเล็ก ๆ มีรสหวาน ละลายน้ำได้ดีจัดเป็นทักษะใด

a) การสังเกต
b) การแยกประเภท
c) การให้คำนิยาม
d) การทดลอง
e) การสื่อความหมาย
3. “ถ้าขี้เลื่อยซับกลิ่นได้ ดังนั้นกลิ่นขี้หมูจะลดลง” จากข้อความข้างต้นเป็นทักษะใด

a) การสังเกต
b) การกำหนดปัญหา
c) การตั้งสมมติฐาน
d) การทดลอง
e) การตีความหมายและสรุปการทดลอง
4. . ในการจัดทำโครงงานใครควรเป็นผู้ที่เลือกหัวข้อเรื่อง

a) นักเรียน
b) ครู
c) ผู้ปกครอง
d) สถานศึกษา
e) ชุมชน
5. “ถ้าขี้เลื่อยซับกลิ่นได้ ดังนั้นกลิ่นขี้หมูจะลดลง” อยู่ในโครงงานประเภทใด

a) โครงงานประเภทสำรวจ
b) โครงงานประเภททดลอง
c) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
d) โครงงานประเภททฤษฎี
e) โครงงานประเภทการวิจัย
6. เครื่องจักรตอกไม้ไผ่ จัดเป็นโครงงานประเภทใด

a) โครงงานประเภทสำรวจ
b) โครงงานประเภททดลอง
c) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
d) โครงงานประเภททฤษฎี
e) โครงงานประเภทการวิจัย
7. การเขียนรายงานโครงงานที่ถูกต้องควรเรียงลำดับตามข้อใด

a) บทนำ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง
b) เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
c) เอกสารที่เกี่ยวข้อง บทนำ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
d) บทนำ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
e) บทนำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
8. การเสนอและจัดแสดงผลงาน ต้องประกอบไปด้วยวัสดุคงทนถาวรทั้งหมดกี่แผ่น

a) 1 แผ่น
b) 2 แผ่น
c) 3 แผ่น
d) 4 แผ่น
e) 5 แผ่น
9. ทรัพยากรในข้อใดแตกต่างจากพวก

a) แสงอาทิตย์
b) อากาศ
c) ถ่านหิน
d) ป่าไม้
e) สัตว์ป่า
10. ข้อใดจัดเป็นการใช้น้ำอย่างอนุรักษ์

a) กักเก็บน้ำไว้ในเขื่อน
b) การสร้างฝายทดน้ำไปใช้ทางการเกษตร
c) ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งในครัวเรือน
d) การใช้น้ำบาดาลแทนน้ำประปา
e) การใช้อ่างอาบน้ำแทนฝักบัว
11. มนุษย์เป็นตัวการที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีสิ่งใดเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาดังกล่าว

a) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
b) จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น
c) ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว
d) การขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร
e) วุฒิการศึกษาต่ำ
12. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินโดยทั่วไป


a) การสร้างถนน
b) การก่อสร้างเขื่อน
c) การก่อสร้างอาคาร
d) การสูบน้ำใต้ดิน
e) การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
13. จากเหตุการณ์บุกรุกป่าสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นักศึกษาคิดว่าข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

a) การร่วมปลูกป่าทดแทน
b) เพิ่มบทลงโทษในกฎหมายให้รุนแรงขึ้น
c) ปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชน
d) การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า
e) การสร้างเขื่อนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
14. ระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดบ้าง

a) พืชและสัตว์
b) พืช สัตว์บกและสัตว์น้ำ
c) ผู้ผลิตและผู้บริโภค
d) ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย
e) ผู้ผลิต ผู้บริโภคอันดับ1 ผู้บริโภคอันดัน 2
15. พืชสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสง ข้อใดคือวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงของพืช

a) น้ำ
b) ก๊าซออกซิเจน
c) น้ำตาลกลูโคส
d) น้ำและก๊าซออกซิเจน
e) น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
16. ข้อใดมีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับไลเคนบนต้นไม้ใหญ่

a) ผึ้งกับดอกไม้ใหญ่
b) นกเอี้ยงกับควาย
c) ปลาฉลามกับเหาฉลาม
d) พยาธิใบไม้ในร่างกายคน
e) ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจับแมลงกิน
17. ข้อใดมีความสัมพันธ์ต่างจากข้ออื่น

a) นกเอี้ยงกับควาย
b) มดดำกับเพลี้ยแป้ง
c) โพรโทซัวในลำไส้ปลวก
d) แมลงกับดอกไม้
e) ดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวน
18. จากห่วงโซ่อาหาร สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้บริโภคอันดับที่ 2
ผัก ----> แมลง ----> กบ ------> งู ----> เหยี่ยว

a) ผัก
b) แมลง
c) กบ
d) งู
e) เหยี่ยว
19. ข้อใดเป็นไปตามหลักการถ่ายทอดพลังงานตามกฎ 10 เปอร์เซ็นต์
ผู้ผลิต ----> ผู้บริโภค ----> ผู้บริโภค -----> ผู้บริโภค
พลังงาน ลำดับที่ 1 ลำดับที่2 ลำดับที่3
10000 จูล


a) ผู้บริโภคลำดับที่ 1 ได้รับพลังงาน 1000 จูล
b) ผู้บริโภคลำดับที่ 2 ได้รับพลังงาน 100 จูล
c) ผู้บริโภคลำดับที่ 3 ได้รับพลังงาน 100 จูล
d) ผู้บริโภคลำดับที่ 3 ได้รับพลังงานมากกว่าลำดับที่ 1
e) ผู้บริโภคลำดับที่ 1 และที่ 2 ได้รับพลังงานเท่ากัน
20. ข้อใดเป็นอิทธิพลของแสงต่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

a) กบจำศีล
b) การอพยพมาจากจีนของนกปากห่าง
c) ดอกบัวบานในช่วงเวลาตอนเช้า
d) การร่วงของใบไม้ในเขตหนาว
e) การเปลี่ยนใบเป็นหนามของต้นกระบองเพชรในทะเลทราย
21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) โปรตอนเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในอะตอม
b) นิวตรอนมีประจุเป็นบวก
c) จำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนนิวตรอนเสมอ
d) แบบจำลองอะตอมในปัจจุบันเป็นแบบกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน
e) อะตอมโดยทั่วไป จะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก
22. สาร A ละลายน้ำ และนำไฟฟ้าได้ แสดงว่า อะตอมของธาตุเป็นองค์ประกอของสาร A มีพันธะเคมี
แบบใด

a) พันธะไอออนิก
b) พันธะโลหะ
c) พันธะโควาเลนต์ ชนิดพันธะเดี่ยว
d) พันธะโควาเลนต์ ชนิดพันธะคู่
e) พันธะโควาเลนต์ ชนิดพันธะสาม
23. ข้อใดจัดเป็นสารละลาย

a) นม
b) โยเกิร์ต
c) น้ำอัดลม
d) น้ำโคลน
e) ควันไฟ
24. ถ้านักเรียนต้องการของขจัดคราบสบู่ในห้องน้ำ นักเรียนจะใช้สารชนิดใด

a) น้ำเกลือ
b) น้ำส้มสายชู
c) น้ำแอมโมเนีย
d) น้ำขี้เถ้า
e) แอลกอฮอล์ล้างแผล
25. ต้องการใช้น้ำยาขจัดคราบสกปรกตามพื้นห้อง ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ

a) ปิดห้องให้มิดชิด เพื่อไม่ให้สารระเหยออกไปนอกห้อง
b) เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อช่วยระบายอากาศ
c) เปิดพัดลม เพื่อช่วยระบายไอระเหยของสาร
d) สวมใส่ถุงมือ และรองเท้ายาง
e) ใช้ผ้าปิดปาก และจมูก
26. มนุษย์นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วง ไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งใด

a) การผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
b) การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
c) การโคจรของดาวเทียม
d) การออกแบบกังหันลม
e) การผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
27. ในขณะที่รถยนต์กำลังวิ่ง แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระกว่างล้อรถกับพื้นถนนมีลักษณะอย่างไร

a) สวนทางกับการเคลื่อนที่ของรถยนต์
b) ไปในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของรถยนต์
c) ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของรถยนต์
d) ไม่เกิดแรงเสียดทานในขณะที่รถยนต์กำลังวิ่ง
e) มีค่าเท่ากับน้ำหนักของรถยนต์
28. ในการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์คันหนึ่งโดยการเพิ่มความเร็วจากการหยุดนิ่ง จนเป็น
30 เมตร/วินาที ได้ภายในเวลา 10 วินาที รถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าไร


a) 1 เมตร/วินาที2
b) 2 เมตร/วินาที2
c) 3 เมตร/วินาที2
d) 4 เมตร/วินาที2
e) 5 เมตร/วินาที2
29. นักกรีฑาวิ่งผลัด 4×100 เมตร ทีมชนะเลิศได้ใช้เวลา 40 วินาที อยากทราบว่าความเร็วเฉลี่ย
มีค่าเท่าไร


a) 4 เมตร/วินาที
b) 8 เมตร/วินาที
c) 10 เมตร/วินาที
d) 14 เมตร/วินาที
e) 100 เมตร/วินาที
30. นักทุ่มน้ำหนักต้องการทุ่มน้ำหนักให้ไปได้ไกลที่สุดจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไร

a) แรงเหวี่ยง
b) มุมที่กระทำกับแนวระนาบ
c) ความเร็วต้นกับมุมที่กระทำกับแนวระนาบ
d) ความสูงของนักกีฬา
e) ความสูงของนักกีฬาและแรงเหวี่ยง
31. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) งานมีหน่วย เป็น นิวตัน (N)
b) พลังงานมีหน่วย เป็น นิวตัน.เมตร (N.m)
c) พลังงานจลน์มีหน่วย เป็น กิโลกรัมเมตรต่อวินาที2 (kg.m/s2)
d) งานมีหน่วย เป็น วัตต์ (W)
e) พลังงานจลน์มีหน่วยเป็น กิโลกรัม เมตร ต่อวินาที2 (N/m)
32. ข้อใดเกิดงาน

a) นายแดงถือกล่องน้ำหนัก 3 kg เดินได้ระยะทาง 5 m
b) นายดำออกแรงผลักกล่องน้ำหนัก 5 kg เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 5 m
c) รถบรรทุกน้ำหนัก 2 ตัน หยุดติดไฟแดง
d) นายสมชายกกล่องน้ำหนัก 6 kg วางบนท้ายรถบรรทุกสูง 3 m
e) เด็กชายทองแดงเตะฟุตบอลได้ระยะทาง 10 m
33. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) งานเกิดกับวัตถุที่หยุดนิ่ง
b) พลังงานจลน์เกิดกับวัตถุที่หยุดนิ่ง
c) พลังงานศักย์เกิดกับวัตถุที่หยุดนิ่ง
d) สปริงหดตัวจะเกิดพลังงานจลน์
e) พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานกล
34. ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อปล่อยวัตถุตกจากที่สูง

a) พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ลดลง
b) พลังงานศักย์และพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น
c) พลังงานศักย์ลดลงและพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น
d) พลังงานศักย์เพิ่มขึ้นและพลังงานจลน์ลดลง
e) พลังงานศักย์และพลังงานจลน์มีค่าเท่ากันตลอด
35. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) พลังงานจลน์แปรฝันตรงกับความเร็ว
b) พลังงานศักย์แปรฝันตรงกับความสูง
c) พลังงานศักย์แปรฝันตรงกับระยะหดตัวของสปริง
d) พลังงานศักย์แปรฝันตรงกับระยะยึดตัวของสปริง
e) งานแปรผันตรงกับแรง
36. งานจากการแบกวัตถุมวล 2 kg เดินตามแนวระนาบได้ระยะทาง 20 m
ถ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 m/s2


a) 40 J
b) 20 J
c) 10 J
d) 2 J
e) 0 J
37. วัตถุมวล 5 kg อยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ข้อใดถูกต้อง ถ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
เท่ากับ 10 m/s2


a) พลังงานจลน์ 250 J
b) พลังงานศักย์ 250 J
c) พลังงานจลน์ 500 J
d) พลังงานศักย์ 100 J
e) พลังงานจลน์ 50 J
38. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการอนุรักษ์พลังงาน


a) การผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊
b) การผลิตไฟฟ้าโดยถ่านหิน
c) การผลิตไฟฟ้าโดยแสงแดด
d) การผลิตไฟฟ้าโดยไม้ฝืน
e) การผลิตไฟฟ้าโดยน้ำมันเตา
39. ปริมาณใดมีผลต่อพลังงานจลน์

a) มวล , ความเร็ว
b) มวล , ระยะทาง
c) ความเร็ว, ระยะทาง
d) มวล , แรง
e) แรง , ความเร็ว
40. แรง 20 นิวตัน ดันวัตถุเป็นระยะทาง 5 เมตร จะเกิดงานเท่าไร

a) 4 จูน
b) 15 จูน
c) 25 จูล
d) 100 จูล
e) 250 จูล
41. วัตถุชิ้นหนึ่งถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความเร็วเดิม พลังงานของวัตถุจะเปลี่ยนไปอย่างไร

a) พลังงานศักย์ลดลง 4 เท่า
b) พลังงานศักย์เพิ่ม 3 เท่า
c) พลังงานจลน์ลดลง 4 เท่า
d) พลังงานจลน์เพิ่มขึ้น 2 เท่า
e) พลังงานจลน์เพิ่มขึ้น 4 เท่า
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top