<<This message will be removed when you register >>


ข้อสอบชุดวิชาที่ ๑ สมรรถนะพื้นฐาน เรื่องที่ ๘ ความรู้เรื่อง ICT


1. ข้อใดหมายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

a) การประยุกต์วิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
b) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์
c) การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการ
d) ข้อ ๑. และ ๓. ถูก
e) ไม่มีข้อใดถูก
2. ข้อใดเกี่ยวกับสารสนเทศมากที่สุด

a) คะแนนสอบ
b) คะแนนจิตพิสัย
c) คะแนนรวม
d) เกรดของนักเรียน, นักศึกษา
e) ข้อ ๑. ๒. และ๓. ถูก
3. IT ย่อมาจากข้อใด

a) Informatfon Industrisl
b) Information Technology
c) Information Insatiate
d) Information Incomertries
e) Information Tecneicial
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

a) การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้
b) การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ
c) การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ
d) การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ
e) ถูกทุกข้อ
5. ใบสั่งสินค้าจากลูกค้าคืออะไร ในมุมมองของบริษัทคือ

a) ข้อเท็จจริง
b) ข้อมูล
c) สารสนเทศ
d) ถูกทุกข้อ
e) โปรแกรมเมอร์
6. ข้อใดเป็นระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

a) ห้องสมุดในบ้าน
b) ระบบปลุกอัตโนมัติ
c) โฮมออฟฟิศ
d) วิทยาลัย
e) ถูกทุกข้อ
7. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศระบบใดที่ทำหน้าที่กำหนดและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

a) ระดับสูง
b) ระดับกลาง
c) ระดับปฏิบัติการ
d) ระดับผู้ใช้
e) ระดับผู้เชี่ยวชาญ
8. “ในการทำธุรกิจแบบออนไลน์เป็นการเชื่อมโยงและทำรายการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น” ที่กล่าวมาเป็นประเภทของระบบสารสนเทศประเภทใด

a) ระบบประมวลผลรายการประจำวัน
b) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
c) ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
d) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
e) ระบบจัดการบริหาร
9. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาผู้ป่วย เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านใด

a) ด้านสังคม
b) ด้านสิ่งแวดล้อม
c) ด้านสาธารณสุข
d) ด้านการศึกษา
e) ด้านอนามัย
10. ระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) 4 ประเภท
b) 5 ประเภท
c) 6 ประเภท
d) 7 ประเภท
e) 8 ประเภท
11. ระบบสารสนเทศประเภทใดที่ช่วยตอบปัญหาว่าคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่

a) DSS
b) MIS
c) KWS
d) EIS
e) DSI
12. อาชีพใดทำให้ข้อมูลปลอดภัยที่สุด

a) Chief Information Officer
b) System Programmer
c) Database Administrator
d) Computer Operator
e) System Analysis
13. สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จะประกอบด้วยอะไรบ้าง

a) Decision Table
b) Computer
c) MIS, DSS, ES
d) Data Processing
e) Data Mining
14. ระบบสารสนเทศประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ใดบ้าง

a) TPS, MIS, DSS, Es
b) TPS, OA, DP
c) ระบบ Payroll ระบบฐานข้อมูล
d) ระบบการประมวลผลข้อมูล
e) ระบบ OCR,RFID
15. EIS หมายถึงอะไร

a) การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
b) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
c) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
d) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
e) ระบบสารสนเทศสำนักงาน
16. อาชีพใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องในสังคมสารสนเทศ

a) Programmer
b) Computer Operator
c) System Programmer
d) Teacher
e) System Analysis
17. อาชีพที่เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการคือข้อใด

a) Chief Information Officer
b) Computer Operator
c) System Programmer
d) System Analysis
e) Database Administrator
18. แรกเริ่มเครือข่าย Internet มีชื่อเรียกว่าอะไร

a) ABA net
b) DA BA net
c) RAP net
d) ARPA net
e) WWW net
19. ความหมายของฮาร์ดแวร์ (Hard ware) คือข้อใด

a) อุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์
b) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
c) เป็นอุปกรณ์ที่เราจับต้องได้มองเห็นได้
d) ถูกทุกข้อ
e) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
20. ข้อใดคือความหมายของ CPU

a) หน่วยประมวลผลกลาง
b) หน่วยบันทึกข้อมูลด้วยแสง
c) หน่วยจัดเก็บข้อมูล
d) หน่วยความจำสำรอง
e) หน่วยควบคุมข้อมูล
21. หน่วยความจำแบบใด ไฟดับก็ยังคงข้อมูลภายในอยู่ได้


a) Register
b) Bus
c) RAM
d) Rom
e) Hard disk
22. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์มีความหมายว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้

a) Hard Ware
b) Soft Ware
c) People ware
d) Information
e) ถูกทุกข้อ
23. CPU ย่อมาจากข้อความในข้อใด

a) Center Program Unit
b) Center Program Unit
c) Central Processing Unit
d) Central Programming Unit
e) Central Process Unit
24. หน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์เทียบได้กับอวัยวะส่วนใดของร่างกาย

a) ตา
b) มือ
c) สมอง
d) หู
e) หัวใจ
25. เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานไม่ได้ถ้าขาดอุปกรณ์ในข้อใด

a) CPU
b) Speaker
c) Monitor
d) Microphone
e) Mous
26. คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ราคาแพง สามารถประมวลผลได้มากกว่า พันล้านคำสั่งต่อวินาที คือข้อใด


a) เซอร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์
b) ไมโครคอมพิวเตอร์
c) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
d) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
e) มินิคอมพิวเตอร์
27. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

a) Scanner
b) Mouse
c) Keyboard
d) Ram, CPU
e) ข้อ ๒. และ ๓. ถูก
28. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ Hardware คอมพิวเตอร์

a) Harddisk
b) Ram
c) Video Card
d) Program
e) Sound Card
29. ฮีทซิงค์ หมายถึงอะไร

a) ไฟเลี้ยงเมนบอร์ด
b) อุปกรณ์แสดงผล
c) สายสำหรับเสียบ CPU
d) ชุดระบายความร้อน
e) ตำแหน่งเสียบ RAM
30. อุปกรณ์ใดที่มีลักษณะเป็นจานแม่เหล็กสำหรับบันทึกข้อมูล

a) Flash Drive
b) RAM
c) CPU
d) Hard disk
e) CD-ROM
31. เครื่องพิมพ์ชนิดใดมีคุณภาพในการพิมพ์สูงสุด

a) Dot Matrix Printer
b) Inkjet Printer
c) Laser Printer
d) USB Printer
e) ถูกทั้งข้อ ๒ และ ๓
32. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียง

a) AGP Card
b) Sound Card
c) Graphic Control Unit
d) ROM
e) RAM
33. ข้อใดคือระบบปฏิบัติการที่แจกฟรี

a) Windows 7
b) Linux
c) Mac Osx
d) Windows XP
e) Windows Vista
34. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ระบบปฏิบัติการ

a) ควบคุมการทำงานของ Hardware คอมพิวเตอร์
b) เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์
c) นำโปรแกรมประเภทอื่นมาประมวลผลคอมพิวเตอร์
d) แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
e) ข้อ ๓. และ ๔. ถูก
35. ชื่อระบบปฏิบัติการใดที่มีความหมายในภาษาอังกฤษ หมายถึงมุมมองหรือทิวทัศน์


a) Windows Vista
b) Windows Me
c) Mac OS X
d) Unix
e) Windows 7
36. ความหมายของซอฟแวร์ คือ ข้อใด


a) อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
b) ผลสรุปที่ได้จากการประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์
c) โปรแกรมหรือชุดคำสั่งเขียนขึ้นเพื่อสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน
d) เอกสารที่พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
e) โปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานทั่วไป
37. ถ้าต้องการเปิดเพลงหรือภาพยนตร์ควรใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสม


a) ๓ D MAX
b) Real Player
c) Windows Microsoft word
d) ACD see
e) Illustrator
38. โปรแกรมMicrosoft Word เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่อะไร

a) โปรแกรมนำเสนอผลงาน
b) โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
c) โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
d) โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
e) โปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล
39. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่อะไร

a) โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
b) โปรแกรมนำเสนอผลงาน
c) โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
d) โปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล
e) โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
40. โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานแบบใด


a) โปรแกรมสร้างตารางงาน
b) โปรแกรมคำนวณ
c) โปรแกรมสำหรับเขียนแบบ
d) โปรแกรมประมวลผลคำ
e) โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟฟิก
41. Windows XP เป็นซอฟท์แวร์ประเภทใด

a) ซอฟแวร์ระบบ (os)
b) ซอฟท์แวร์ระบบและซอฟท์แวร์ประยุกต์
c) ซอฟแวร์ประยุกต์
d) ถูกทุกข้อ
e) ไม่มีข้อถูก
42. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ ซอฟท์แวร์ระบบ

a) ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม
b) ตรวจสอบเมื่อมีการติดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Hard ware ใด ๆ
c) ตรวจสอบและรายงานความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ
d) มุ่งใช้กับงานเฉพาะอย่าง เช่น งานบัญชี งานเอกสาร
e) ข้อ 1 2 และ 3 ถูกต้อง
43. โปรแกรมที่ใช้ในการจัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ คือข้อใด

a) Notepad
b) Scandisk
c) Disk Defragment
d) WordPad
e) Format
44. ข้อใดคือขั้นตอนในการติดตั้ง Software

a) Intensive
b) Install
c) Remove
d) Modifier
e) Uninstall
45. WWW ย่อมาจากอะไร

a) World Wide Wab
b) World War Web
c) World Wan Web
d) World Wide Wan
e) World Wide Web
46. ข้อใดคือความหมายของ Web Browser

a) ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
b) เป็นโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับการเข้า Website ต่าง ๆ
c) เป็นบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
d) ตรวจสอบเมื่อใช้ติดตั้งเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
e) โปรแกรมที่ให้บริการเว็บ
47. โปรแกรม Internet Explorer (IE) เป็นโปรแกรม Web Browser ของบริษัทใด

a) Apple
b) Sun
c) Microsoft
d) Google
e) Linux
48. ข้อใดกล่าวถึง E - mail ได้ถูกต้อง

a) โปรแกรมรูปภาพ
b) โปรแกรมรับ-ส่ง แฟกซ์
c) โปรแกรมควบคุมอินเตอร์เน็ต
d) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
e) โปรแกรมใช้ในการสนทนา
49. ข้อใดไม่ใช่บริการบน Internet

a) HTML
b) WWW
c) Telnet
d) FTP
e) ไม่มีข้อใดถูก
50. ข้อใดคือความหมายของ Download

a) การโอนย้ายข้อมูลเครื่องส่วนบุคคลมายังเครื่องแม่ข่าย
b) การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
c) การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย
d) การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ขายมายังเครื่องส่วนบุคคล
e) การโอนย้ายข้อมูลไปเก็บในเครื่องแม่ข่าย
51. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

a) ความผิดฐานฉ้อโกง
b) การปลอมแปลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
c) การลักลอบเข้าถึงบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
d) การทำให้ สื่อลามก อนาจาร แพร่กระจาย
e) การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นไม่ได้รับอนุญาต
52. จรรยาบรรณของผู้ใช้ Internet คือข้อใด

a) สำเนาโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์
b) เข้าไปใช้สารสนเทศที่ไม่ใช่ของตน
c) คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสารสนเทศ
d) สร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวข้อมูลสารสนเทศ
e) นำข้อมูลผู้อื่นไปเผยแพร่
53. มารยาทในการใช้บริการ พูด คุย บริการแบบออนไลน์ คือข้อใด


a) ใช้วาจาสุภาพ และให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน
b) ขัดจังหวะ คู่สนทนา ขณะคู่สนทนาทำงานอยู่
c) เรียกคู่สนทนา โดยไม่ตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน
d) ถูกทุกข้อ
e) ไม่มีข้อใดถูก
54. สัญญาณตามข้อใดที่มีรูปแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นลูกคลื่นคือสัญญาณตามข้อใด (เข้าใจ)

a) แอนาล็อก
b) ดิจิตอล
c) ไฟฟ้า
d) ข้อมูล
e) วิทยุ
55. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่องค์ประกอบของระบบสื่อสาร (รู้ จำ)

a) โปรโตคอล
b) ผู้ส่งข่าวสาร
c) สายโทรศัพท์
d) อินเทอร์เน็ต
e) ข้อมูล
56. ลักษณะของเครือข่ายแบบ Peer-to-peer ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

a) ประหลัดการลงทุน
b) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้จำนวนน้อย
c) มีระบบจัดการความปลอดภัยสูง
d) ใช้แชร์ข้อมูลภายในเครือข่ายเป็นสำคัญ
e) ติดตั้งได้ง่าย
57. หากมีความต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในองค์กร จำนวน 100 เครื่อง ควรใช้เครือข่ายใด

a) Peer-to-peer
b) Client/Server
c) WAN
d) MAN
e) Internet
58. จำนวนผู้ใช้งานบนเครือข่าย เป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภาพของเครือข่ายตามหัวข้อใด

a) สมรรถนะ
b) ความน่าเชื่อถือ
c) ความนิยมของเครือข่าย
d) ความปลอดภัย
e) ความมั่นคงของเครือข่าย
59. การโอนข้อมูลขององค์กรข้ามประเทศ คือ เครือข่ายประเภทใด


a) WAN
b) LAN
c) MAN
d) CAN
e) ข้อ ๑. และ ๒. ถูก
60. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครือข่าย LAN

a) ฮับ
b) แลนการ์ด
c) Switch
d) หัวต่อ RJ 45
e) Plug
61. ระบบ LAN ต่างจากระบบ WAN อย่างไร

a) LAN คือการเชื่อมโยงในองค์กรเดียวกัน
b) LAN คือการเชื่อมโยงพื้นที่ที่กว้างกว่าระบบ WAN
c) LAN คือการเชื่อมโยงภายในองค์กร แต่ WAN คือการเชื่อมโยงต่างพื้นที่กัน
d) LAN คือการเชื่อมโยงหลาย ๆ พื้นที่เข้าด้วยกัน แต่ระบบ WANคือการเชื่อมโยงพื้นที่เดียวกัน
e) ข้อ ๒. และ ๓. ถูก
62. การส่งสัญญาณด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสารช่องทางเดียว เรียกว่า


a) Single Band
b) Baseband
c) Broadband
d) Bandwidth
e) Single Channel
63. ถ้านักเรียนจะต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน จะใช้สายสัญญาณตามข้อใด จึงจะมีความเหมาะสมที่สุด

a) UTP
b) STP
c) Coaxial
d) Fiber Optic
e) สายไฟฟ้า
64. คลื่นใดต่อไปนี้ มีการส่งสัญญาณเป็นแนวเส้นตรงในระดับสายตา

a) ไมโครเวฟ
b) คลื่นวิทยุ
c) คลื่นแอนะล็อก
d) เซลลูลาร์
e) อินฟราเรด
65. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตคือ ข้อใด


a) TCP/IP
b) ISP
c) Modem
d) Windows
e) HUB
66. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

a) ADSL
b) Modem 56 k
c) Cable Modem
d) ISDN
e) ข้อ ๒. และ ๔. ถูก
67. ข้อดีของสายใยแก้วนำแสงคือ ข้อใด

a) ยากต่อการดักข้อมูลเนื่องจากมีความปลอดภัยสูง
b) ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว เนื่องจากมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ
c) เหมาะกับการติดตั้งทุกสภาพ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง
d) เหมาะกับการติดตั้งด้วยตนเอง เนื่องจากมีความราคาถูก
e) ข้อ ๒. และ ๓. ถูก
68. อุปกรณ์ ทีคอนเน็กเตอร์ และเทอร์มิเนเตอร์ ใช้กับโทโปโลยีประเภทใด


a) Bus
b) Star
c) Ring
d) Mesh
e) Client/Server
69. โทโปโลยีตามข้อใด หากสายเคเบิ้ลที่เชื่อมต่อกับโหนด (คอมพิวเตอร์) เกิดขาด จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม

a) Bus
b) Star
c) Ring
d) Mesh
e) Client/Server
70. มาตรฐานตามข้อใด ที่เป็นมาตรฐานของเครือข่ายอีเทอร์เน็ต

a) IEEE 802.1
b) IEEE 802.2
c) IEEE 802.3
d) IEEE 802.4
e) IEEE 802.5
71. ถ้าต้องการต่อสายสัญญาณจากสวิทซ์ไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีระยะทางจากสวิทซ์ไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 100 เมตร จะใช้รูปแบบมาตรฐานอีเทอร์เน็ตใด ?

a) 10 Base 2
b) 10 Base 3
c) 10 Base 5
d) 10 Base T
e) FDDI
72. หมายเลขไอพีที่ใช้งานในปัจจุบันเป็นเวอร์ชันใด

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 10
73. ขนาดความยาวของหมายเลข IP ที่ใช้ในปัจจุบัน คือเท่าใด

a) 8 บิต
b) 16 บิต
c) 32 บิต
d) 32 ไบต์
e) 64 ไบต์
74. หมายเลขไอพีคลาสใด ที่ยังคงเหลือเพื่อใช้งานในปัจจุบันอยู่

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
75. เป็นหมายเลขไอพีที่นำไปใช้เชื่อมต่อเครือข่ายแบบภายใน ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ข้อดีคือสามารถนำมาใช้โดยไม่ต้องจดทะเบียน

a) 127.255.255.255
b) 192.168.1.1
c) 192.170.2.0
d) 255.255.255.0
e) ไม่มีข้อถูก
76. การเชื่อมต่อ Internet ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรทางการศึกษา คือข้อใด

a) HTML
b) TCP/IP
c) Leased Line
d) Dial-Up Networking
e) ADSL
77. มหาวิทยาลัยใด ในประเทศไทยที่เริ่มใช้ Internet เป็นแห่งแรก


a) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
b) ม.สงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
c) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
d) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e) มหาวิทยาลัยมหิดล
78. การเชื่อมต่อ Internet ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร คือข้อใด

a) HTML
b) TCP/IP
c) Leased Line
d) Dial-Up Networking
e) ADSL
79. เครือข่ายเพื่อการศึกษาและการวิจัยหมายถึงข้อใด

a) ไทยสาร
b) Nectec
c) Campus Network
d) V-net
e) EDU
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top